Związkowcy z ZNP obawiają się, że przepisy pozwalające na powrót do pracy nauczycieli, którzy przeszli na wcześniejszą emeryturę, nie wejdą w życie przed 31 sierpnia

Aby w szkołach nie zabrakło nauczycieli, którzy masowo odchodzili z pracy, chcąc skorzystać z wcześniejszej emerytury, postanowiono umożliwić im powrót do szkoły. Konieczna była w tym celu zmiana Karty nauczyciela.

Celem nowelizacji art. 88 Karty jest stworzenie podstawy prawnej do powrotu na dotychczasowe stanowiska nauczycieli, którzy od i stycznia 2007 r. do dnia wejścia w życie tych zmian rozwiązali (lub rozwiążą do tego czasu) stosunek pracy w celu skorzystania z prawa do wcześniejszej emerytury. W obowiązującym stanie prawnym pedagodzy mogą odchodzić na wcześniejsze emerytury, jeżeli spełniają określone warunki – m.in. mają odpowiednio długi staż pracy w warunkach szkodliwych, a stosunek pracy ulegnie rozwiązaniu na ich wniosek.

Zmiany w Karcie pozwalają na nabywanie prawa do wcześniejszych świadczeń bez konieczności rozwiązania stosunku pracy oraz określają tryb, w jakim nauczyciele, którzy odeszli z pracy w szkołach, mogą do niej wrócić. Senatorowie na ostatnim posiedzeniu doprecyzowali zasady tego powrotu. Przyj ę-li, że pedagodzy spełniający warunki do przejścia na wcześniejszą emeryturę, którzy od 1 stycznia 2007 r. do dnia wejścia w życie ustawy odeszli z pracy, mogą w terminie 14 dni (liczonych od wejścia w życie ustawy) zgłosić chęć powrotu na dotychczasowe stanowisko. Dyrektor szkoły podpisze ponownie umowę z takim nauczycielem, jeżeli na jego stanowisku nie zatrudniono innej osoby oraz przywrócenie stosunku pracy jest uzasadnione wymaganą liczbą godzin danego przedmiotu w szkole. Jeżeli ustawa weszłaby w życie szybko, to nauczyciele mogliby wrócić do pracy przed rozpoczęciem roku szkolnego. Zdaniem senatorów zasada ta nie dotyczy dyrektorów.

Więcej Rzeczpospolita.