Koszty pośrednictwa i odliczenie vat od usług gastronomicznych…

Rzeczpospolita , autor: Aleksandra Krawczyk , oprac.: GR

sie 20, 2007

W kolejnym odcinku naszego cotygodniowego cyklu przedstawiamy ciekawe wyroki w sprawach podatkowych, jakie wydały niedawno wojewódzkie sądy administracyjne i Naczelny Sąd Administracyjny. Wybór orzecznictwa przygotował Zespół Zarządzania Wiedzą Podatkową firmy Deloitte

Podatnik ma prawo do zwrotu nadwyżki podatku po zakończeniu działalności gospodarczej

Po zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej podatnik ma prawo żądać przekazania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym na swój osobisty rachunek bankowy, niezwiązany z działalnością gospodarczą – orzekł WSA w Warszawie 19 stycznia br. (HI SA/Wa 2790/06).

Podatnik złożył deklarację VAT–7, wykazując nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym. Następnie zwrócił się do organu podatkowego o przekazanie jej na jego rachunek osobisty – w związku z likwidacją firmy. Organ podatkowy odmówił zwrotu, ponieważ podatnik zakończył prowadzenie działalności, co potwierdzał złożony przez niego formularz VAT-Z. Zgodnie z przepisami ustawy o VAT (art. 87 ust. z) zwrot różnicy podatku następuje na rachunek bankowy podatnika – nie ma zatem możliwości zwrotu w innej formie, np. w gotówce czy na rachunek inny niż podany w zgłoszeniu identyfikacyjnym. Sprawa trafiła do warszawskiego WSA.

Sąd przyznał rację skarżącemu. Stwierdził, że był on uprawniony do otrzymania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym wykazanej w deklaracji.

Powołał się przy tym na art. 14 ustawy u VAT. Zdaniem sądu ten przepis nie pozostawia wątpliwości, że dotyczy opodatkowania towarów, m.in. gdy podatnik zakończył prowadzenie działalności gospodarczej. Ustawodawca celowo przyjmuje więc stan fikcji prawnej, zakładającej dalsze istnienie przedsiębiorcy na potrzeby zrealizowania celu, jakim jest rozliczenie podatku za ostatni okres prowadzenia przez niego działalności.

Wykładnia art. 87 ust. 2 ustawy o VAT nie może być literalna, bowiem reguluje on jedynie techniczny sposób przekazania nadwyżki podatku na rachunek podatnika. Odmienna interpretacja zmusiłaby podatnika do ponoszenia kosztów utrzymania rachunku bankowego związanego z działalnością gospodarczą już po jej zakończeniu z obawy, że jego zamknięcie narazi  go na utratę  prawa do zwrotu różnicy podatku.

Więcej Rzeczpospolita.