Jak założyć firmę na Łotwie…

Rzeczpospolita , autor: ANNA GRABOWSKA , oprac.: GR

sie 21, 2007

Wielu polskich przedsiębiorców, chcąc zapewnić sobie łatwiejszy dostęp do łotewskiego rynku, decyduje się na otworzenie tam własnej filii lub przedstawicielstwa. Mieszkańcy Łotwy bardzo bowiem cenią sobie produkty polskiego pochodzenia, nawet jeśli bywa|ą nieco droższe od tych pochodzących z państw UE

Do otwarcia na Łotwie przedstawicielstwa firmy zagranicznej niezbędne jest uzyskanie zezwolenia, które wydaje urząd państwowy o nazwie Rejestr Przedsiębiorstw Republiki Łotewskiej. Przedstawicielstwo należy też wpisać do Rejestru Handlowego prowadzonego przez wspomniany urząd.

Ubiegając się o zezwolenie na działalność, należy przedłożyć następujące dokumenty:

wypełniony według wzorca kwestionariusz,

decyzję firmy (organizacji) zagranicznej o otwarciu przedstawicielstwa wraz z wykazem jego władz,

poświadczony notarialnie dokument potwierdzający rejestrację firmy zagranicznej (macierzystej w stosunku do przedstawicielstwa),

poświadczony notarialnie statut firmy zagranicznej (za każdą późniejszą zmianę okresu działalności, jej przedłużenie czy modyfikację zasad prowadzenia przedstawicielstwa trzeba wnieść opłatę skarbową w wysokości 100 dolarów),

poświadczony notarialnie list rekomendacyjny z banku obsługującego firmę zagraniczną w jej kraju,

Do inwestowania na Łotwie zachęca również przejrzysty łotewski system podatkowy oraz stosunkowo łatwy dostęp do rynków skandynawskich i rosyjskiego.

Każdy, kto chce dłużej pozostać na Łotwie, musi mieć pozwolenie na pobyt wydawane przez Urząd do spraw Obywatelstwa i Migracji. Osoby, które zakładają firmy lub podejmują działalność na zasadzie samo-zatrudnienia, mogą otrzymać pozwolenie czasowe – na pięć lat Jeżeli są dostawcami usług dla firm łotewskich albo odbiorcami usług świadczonych przez te firmy, pozwolenie jest im wydawane na okres realizacji umowy. Oprócz wniosku i paszportu muszą przedłożyć w Urzędzie do spraw Obywatelstwa i Migracji odpowiednio dowód rejestracji firmy na terenie Łotwy albo umowę z odbiorcą lub dostawcą usług.

Osoby przebywające na Łotwie pięć lat i nieopuszczające w tym czasie jej terytorium na dłużej niż sześć miesięcy w roku mogą się starać o pozwolenie na stały pobyt w tym państwie. Jeśli płacą podatki, a ich działalność przynosi zyski, to mają szansę je uzyskać.

Więcej Rzeczpospolita.