Fundacje pośrednikami pracy dla niepełnosprawnych…

GAZETA PODATKOWA , autor: Autor Nieznany , oprac.: GR

sie 22, 2007

Fundacje oraz organizacje pozarządowe będą mogły liczyć na wsparcie finansowe ze środków PFRON m.in. przy działaniach mających na celu organizację i włączanie osób niepełnosprawnych w rynek pracy.

W projektowanym rozporządzeniu (w stosunku do obowiązującego) zostały dodane zadania:

– zakup, szkolenie i utrzymanie w trakcie szkolenia psów przewodników dla osób niewidomych oraz osób z niepełnosprawnością ruchową,

– Organizowanie i prowadzenie szkoleń dla tłumaczy języka migowego oraz tłumaczy – przewodników,

– organizowanie i prowadzenie zintegrowanych działań na rzecz włączania osób niepełnosprawnych w rynek pracy poprzez doradztwo zawodowe, przygotowanie i wdrożenie indywidualnego planu drogi życiowej i zawodowej.

Ponadto działania obejmują specjalistyczne poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy, mające na celu przygotowanie do aktywnego poszukiwania pracy i utrzymania w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

Wynika to z projektu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, które mogą być zlecane fundacjom oraz organizacjom pozarządowym. Rozporządzenie ma wejść w życie 14 dni od ogłoszenia.