Zaległe świadczenia odbierze rodzina…

Gazeta Prawna , autor: Marzena Kułaga , oprac.: GR

sie 22, 2007

Prawa majątkowe ze stosunku pracy przechodzą po śmierci pracownika w równych częściach na jego małżonka i inne uprawnione do renty rodzinnej osoby.

Z dniem śmierci pracownika stosunek pracy wygasa. W takiej sytuacji prawa majątkowe ze stosunku pracy przechodzą po zmarłym pracowniku na małżonka oraz inne osoby, które spełniają warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej według przepisów o emeryturach i rentach z FUS. Wynika to z art. 631 kodeksu pracy.

Powyższy przepis ma na celu uproszczenie dochodzenia świadczeń majątkowych przez osoby bliskie zmarłego pracownika. Nie muszą one bowiem czekać na sądowe stwierdzenie nabycia spadku, ale mogą od razu domagać się od pracodawcy wypłaty świadczeń należnych zmarłemu pracownikowi. Będą to m.in. niewypłacone wynagrodzenie za pracę (wraz ze wszystkimi dodatkowymi składnikami, tj. premia, nagroda), ekwiwalent za niewykorzystany urlop (w wymiarze proporcjonalnym do czasu przepracowanego w roku, w którym nastąpiła śmierć pracownika), dodatki wyrównawcze czy też np. odszkodowanie za przedmioty zniszczone lub uszkodzone w wyniku wypadku przy pracy.

Do renty rodzinnej uprawnieni są następujący członkowie rodziny:

dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione;

przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności wnuki, rodzeństwo i inne dzieci,

w tym również w ramach rodziny zastępczej;

rodzice.

Najczęściej do renty rodzinnej uprawnione są osoby wymienione w dwóch pierwszych punktach. Jakie warunki muszą spełnić, wymieniliśmy w tabeli. Podkreślić trzeba, że wymienieni nie muszą pobierać renty rodzinnej, ale muszą spełnić warunki do jej otrzymania.

Małżonek bez warunków

Uprzywilejowaną osobą bliską zmarłego pracownika jest jego małżonek. On jako jedyny nie musi spełniać żadnych dodatkowych warunków, aby mogły na niego przejść prawa majątkowe ze stosunku pracy zmarłego. Sprawą nieuregulowaną wprost w przepisach jest sytuacja małżonka rozwiedzionego. Wydaje się, że powinien być on traktowany przy ocenie, czy przechodzą na niego prawa majątkowe ze stosunku pracy, jak inna osoba uprawniona do renty rodzinnej, czyli musi spełniać warunki wymienione w ustawie o emeryturach i rentach z FUS. Zatem musi on mieć w dniu śmierci byłego małżonka prawo do alimentów z jego strony ustalone wyrokiem lub ugodą sądową oraz spełniać jeden z warunków:

osiągnąć w chwili śmierci 50 lat albo być osobą niezdolną do pracy,

wychowywać co najmniej jedno dziecko, wnuka lub rodzeństwo uprawnione do renty rodzinnej po zmarłym, które nie osiągnęło 16 lat, a jeżeli kształci się w szkole -18 lat,

sprawować pieczę nad dzieckiem całkowicie niezdolnym do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolnym do pracy, uprawnionym do renty rodzinnej,

osiągnąć 50 lat lub stać się niezdolnym do pracy po śmierci pracownika, nie później jed-

Warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej

dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione

wnuki, rodzeństwo i inne dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności
do ukończenia 16 lat

po przekroczeniu 16 lat – do ukończenia nauki w szkole, lecz nie dłużej niż do osiągnięcia 25 roku życia (jeżeli dziecko osiągnęło 25 lat życia, będąc na ostatnim roku studiów w szkole wyższej, prawo do renty rodzinnej przedłuża się do zakończenia tego roku studiów)

bez względu na wiek, jeżeli stały się całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolne do pracy w powyższych okresach

spełnienie warunków z wiersza pierwszego tabeli

przyjęcie na wychowanie i utrzymanie co najmniej na rok przed śmiercią pracownika (ograniczenie to nie ma zastosowania, jeśli śmierć była następstwem wypadku)

brak prawa do renty po zmarłych rodzicach, a gdy rodzice żyją – nie mogą zapewnić im utrzymania, albo gdy pracownik lub jego małżonek byt ich opiekunem ustanowionym przez sąd.

Więcej Gazeta Prawna.