Rabat zmniejsza obrót…

Rzeczpospolita , autor: Anna Koleśnik , oprac.: GR

sie 23, 2007

Sprzedawcy udzielają rabatu, chcąc wynagrodzić kontrahenta za regularne zakupy czy terminowe płatności, zachęcić go do dalszej współpracy. Taka zachęta może przybierać różnorodne formy – polegać na obniżeniu ceny, przekazaniu dodatkowej partii towarów gratis lub po znacznie obniżonej cenie albo np. wypłacie premii pieniężnej

Przedsiębiorcy często nie są pewni, jakie skutki podatkowe mają takie działania. Zwłaszcza gdy chodzi o rozliczenie VAT

Udokumentowane, prawnie dopuszczalne i obowiązkowe rabaty (bonifikaty, opusty i skonta)" zmniejszają obrót, czyli podstawę opodatkowania VAT. Tak wynika z art. 29 ust. 4 ustawy o VAT. Przepis ten dotyczy rabatów udzielonych już po sprzedaży i po wystawieniu faktury dokumentującej pierwotną wartość sprzedaży (tzw. rabatów potransakcyjnych). Taki rabat jest na ogół dokumentowany fakturą korygującą (patrz ramka obok). Przy czym nie ma tu znaczenia, kiedy jest udzielany, tj. ile czasu minęło od pierwotnej transakcji sprzedaży.

Zniżka dla klienta

Dodajmy, że rabat zmniejszający podstawę opodatkowania w VAT nie musi być udzielony bezpośrednio kontrahentowi, który kupił towar. Prawo do obniżenia obrotu mają także firmy, które w ramach akcji promocyjnych zwracają część zapłaconej kwoty ostatecznym odbiorcom, mimo że same bezpośrednio nie zawierają z nimi żadnych transakcji. Potwierdził to Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 7 sierpnia br. (IIISA/Wa 3856/06), powołując się na orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 24 października 1996 r. w sprawie Elida Gibbs Ltd (C–317/94) – szerzej na ten temat zob. Rz" z 8 sierpnia br., Zwrot pieniędzy klientowi zmniejsza obrót dystrybutora".

Urząd żąda potwierdzenia

Z ustawy o VAT wyraźnie wynika, że rabat zmniejsza obrót, przedsiębiorcy mogą mieć jednak problem z ustaleniem, w którym momencie – zwłaszcza gdy rabat jest udokumentowany fakturą korygującą.

§ 16 ust. 4 rozporządzenia regulującego zasady wystawriania faktur mówi, że sprzedawca może zmniejszyć swój obrót o udzielony rabat dopiero po otrzymaniu od odbiorcy potwierdzenia odbioru faktury korygującej (w rozliczeniu za miesiąc, w którym otrzymał to potwierdzenie). Z wypowiedzi ekspertów i najnowszego orzecznictwa wynika, że ten wymóg jest niezgodny z unijnymi dyrektywami (tak: wyroki WSA w Warszawie z 25 lipca br., IIISA/Wa 804/07, i z 5 lutego br., III SA/Wa 2297/06). Niestety, organy podatkowe wciąż upierają się przy tym, że takie potwierdzenie jest konieczne. Co więcej, sądy też nie są jednomyślne – np. WSA w Olsztynie jest zdania, że sprzedawca może pomniejszyć VAT należny dopiero po otrzymaniu potwierdzenia odbioru faktury korygującej (wyrok z 4 lipca br., I SA/Ol 241/07, omawiany w DF z 16 lipca).

Więcej Rzeczpospolita.