Skonto pomniejsza podstawę opodatkowania także przy…

Rzeczpospolita , autor: Andrzej Biedacha , oprac.: GR

sie 23, 2007

Skonto pomniejsza podstawę opodatkowania także przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu

Podstawą opodatkowania przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów jest kwota faktycznie zapłacona sprzedawcy

Jeśli proponuje on skonto za szybszą płatność, a nabywca z tego skorzysta, zapłaci mniej i tę niższą kwotę powinien wykazać na fakturze wewnętrznej.

Na niektórych fakturach dokumentujących wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT) podawane są dwie kwoty do zapłaty. Jedna wynika z przemnożenia ilości towarów przez ich cenę jednostkową i podlega zapłacie w uzgodnionym przez strony terminie. Druga, niższa, jest kwotą do zapłaty, o ile nabywca zapłaci za wydany towar szybko, np. w ciągu tygodnia.

Różnica pomiędzy obiema jest tzw. skontem, czyli kwotą, którą nabywca może zaoszczędzić pod warunkiem, że za towar zapłaci w krótszym czasie, niż wynika to z ogólnie obowiązujących w danej branży reguł.

Co na fakturze wewnętrznej

Podatnik, który dokonuje WNT, jest zobowiązany do wystawienia faktury wewnętrznej z wyliczoną kwotą podatku należnego. W jaki sposób to zrobić, gdy dysponujemy fakturą z dwiema kwotami do zapłaty Pamiętajmy, że przyjęcie właściwej podstawy opodatkowania jest istotne nie tylko dla prawidłowego wyliczenia podatku należnego, ale również naliczonego. Zgodnie bowiem z art. 86 ust. 2 ustawy o VAT kwotą podatku naliczonego jest także kwota podatku należnego z tytułu WNT.

Jak wynika z art. 31 ust. 1 ustawy o VAT, podstawą opodatkowania WNT j est kwota, jaką nabywca j est zobowiązany zapłacić, przy czym przy ustalaniu tej podstawy stosuje się odpowiednio przepisy ogólne dotyczące podstaw opodatkowania (tak wynika z ust. 4). Podstawa opodatkowania WNT może więc być również zmniejszona o bonifikaty, opusty, uznane reklamacje czy skonta.

To, która z wymienionych na fakturze kwot zostanie zapłacona, zależy wyłącznie od woli kupującego. Jeżeli nie będzie zainteresowany zapłatą kwoty niższej przy krótkim terminie płatności, to podstawą opodatkowania WNT będzie wyższa kwota z wyszczególnionych na fakturze. Jeżeli natomiast nabywca zdecyduje się skorzystać z skonta, którym kusi dostawca, podstawą opodatkowania będzie kwota niższa.

Trzeba mieć potwierdzenie

Ponieważ niższa podstawa opodatkowania pociąga za sobą niższy podatek, fiskus może być zainteresowany dowodami potwierdzającymi poprawność przyjętego rozwiązania. Chodzi oczywiście o dowody zapłaty należnej sprzedawcy kwoty, z których wynikać będzie, że dotrzymano terminu umożliwiającego skorzystanie z skonta. Bo tylko w tym wypadku będzie można twierdzić, że niższa zapłacona kwota jest tą, którą nabywca był zobowiązany za-płacić, dotrzymując warunku ustalonego przez sprzedawcę.

Więcej Rzeczpospolita.