Problemy osób niepełnosprawnych…

GAZETA OLSZTYŃSKA , autor: Autor Nieznany , oprac.: GR

lut 23, 2007


Kompleksowe spojrzenie na sytuację osób niepełnosprawnych na rynku pracy realizowane jest w projekcie Handikap plus. Badanie problemu niepełnosprawności na Warmii i Mazurach". Przedmiotem przedsięwzięcia jest rozpoznanie możliwości zatrudnienia i zapotrzebowania na pracę osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. Projekt realizowany jest przez partnerstwo, utworzone przez Olsztyńską Szkołę Biznesu i Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych.Dostosować system kształcenia i doradztwa zawodowego. Rezultatem będzie m.in. analiza najważniejszych barier w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz wskazanie podstawowych kierunków kształcenia i zatrudnienia osób niepełnosprawnych w przedsiębiorstwach sektora MŚP mówi Dariusz Śledź, koordynator naukowy projektu.

Dokonaliśmy analizy sektora edukacji w regionie, w tym kształcenia ustawicznego, poprzez diagnozę istniejącej oferty edukacyjnej i szkoleniowej pod kalem potrzeb rynku pracy. Przeprowadziliśmy również analizę funkcjonowania rynku pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego dla osób niepełnosprawnych świadczonych przez instytucje rynku pracy w naszym województwie. Chcemy, aby projekt i wszystkie przygotowane w nim opracowania przyczyniły się do zwiększenia aktywności otoczenia współpracującego z osobami niepełnosprawnymi podkreśla Dariusz Śledź. Nieprawdziwe przekonania. Osoby niepełnosprawne stanowią grupę, której sytuacja na rynku pracy jest szczególnie niekorzystna. Jest to niewątpliwie skutkiem obiektywnej sytuacji, jaką jest wysokie bezrobocie na krajowym rynku pracy. Ale wpływ na to mają również stereotypowe i nieprawdziwe przekonania o tym, że osoby te, z uwagi na ograniczoną sprawność, nie mogą być pełnowartościowymi" pracownikami.

W województwie warmińsko-mazurskim natężenie zjawiska niepełnosprawności jest znaczne dotyczy ok. 15% mieszkańców regionu i jest to jeden z wyższych wskaźników w porównaniu do innych województw w Polsce. Podobnie jak w kraju, osoby niepełnosprawne w województwie w większości są bierne zawodowo, mimo że najwięcej jest tych o lekkim i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Zindywidualizowane podejście. Rosnące wymagania rynku pracy powodują, że osoby niepełnosprawne muszą stawać się coraz bardziej konkurencyjne podkreśla Adam Ziomek, kierownik projektu. Zależy to niewątpliwie od nich samych, ale również od instytucji i placówek zajmujących się doradztwem zawodowym i pośrednictwem pracy. Muszą one jednak przyjąć w swojej działalności bardziej zindywidualizowane podejście, wypracowane wspólnie z osobą niepełnosprawną. Będzie ono wówczas działaniem aktywnie kreującym drogę zawodową osób z ograniczoną sprawnością.

Więcej Gazeta Olsztyńska.