Programy PFRON w 2007 roku…

Gazeta Sołecka , autor: AUTOR NIEZNANY , oprac.: GR

lut 23, 2007
Programy PFRON w 2007 roku.

PARTNER 2006 – wsparcie projektów realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe. Celem strategicznym programu jest wzrost aktywności zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych poprzez działania podejmowane przez organizacje pozarządowe.O pomoc mogą się ubiegać organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych lub na rzecz pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawnePomoc finansowa może być przyznana m.in. na:

1) rehabilitację osób niepełnosprawnych, w tym na szkolenia, kursy, warsztaty i inne formy wsparcia dla osób
    niepełnosprawnych i dla członków ich rodzin oraz opiekunów i wolontariuszy,

2) zakup, szkolenie i utrzymanie psów przewodników dla osób niewidomych,

3) szkolenia dla tłumaczy języka migowego,

4) promowanie osiągnięć zawodowych i społecznych osób niepełnosprawnych, w formie konkursów, zawodów,
    plebiscytów, wystaw, festiwali,

5) poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy dla osób niepełnosprawnych,

6) prowadzenie kampanii informacyjnej wśród osób niepełnosprawnych, w szczególności zamieszkałych na
    terenach wiejskich i słabo zurbanizowanych, mającej na celu poinformowanie o możliwościach zatrudnienia lub
    szkolenia oraz udzielanie pomocy w przygotowaniu do aktywnego poszukiwania pracy,

7) opracowywanie i wydawanie czasopism, informatorów, poradników, książek naukowych i popularnonaukowych,
    literatury pięknej, publikowanych m.in. drukiem powiększonym lub pismem Braille'a, albo wydawanych na
    kasecie, płycie CD, dyskietce lub w internecie.Wnioski o dofinansowanie projektów w ramach modułu A
    programu (działania ciągłe) składane są do 30 listopada roku poprzedzającego rok, którego wniosek dotyczy.

Wnioski o dofinansowanie projektów w ramach modułu B (działania jednorazowe) składane są w trybie ciągłym, nie później niż 2 miesiące przed rozpoczęciem realizacji projektu.

EDUKACJA – program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży. Celem programu jest wyrównanie szans dzieci i młodzieży niepełnosprawnych w dostępie do nauki oraz poprawawarunków pobytu w placówkach zapewniających edukację i całodobową opiekę. Adresatami są jednostki samorządu terytorialnego i inne podmioty prowadzące specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze oraz ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

Dofinansowanie obejmuje:

1) zakup materiałów i pomocy dydaktycznych, wyposażenie pracowni szkolnych, sal rehabilitacyjnych i innych
    pomieszczeń użytkowanych przez uczniów i wychowanków niepełnosprawnych,

2) likwidację barier architektonicznych, urbanistycznych i w komunikowaniu się na terenie placówek specjalnych,

3) zakup mikrobusów i autobusów służących do przewozu niepełnosprawnych dzieci i młodzieży.

Wnioski o dofinansowanie składane są do 15 lutego każdego roku realizacji programu.Ośrodki Informacji ma Osób Niepełnosprawnych. Celem programu jest dostarczanie informacji osobom niepełnosprawnym oraz podmiotom prowadzącym działalność na ich rzecz i pracodawcom. Chodzi m.in. o:
– utworzenie sieci profesjonalnie działających ośrodków informacji,
– uruchomienie bezpłatnej centralnej infolinii dla osób niepełnosprawnych
– tworzenie infokiosków w Biurze i Oddziałach PFRON
– stworzenie systemu merytorycznego wsparcia dla działających i nowo tworzonych ośrodków informacji.

Program ograniczania skutków niepełnosprawności. Celem programu jest szybka aktywizacja zawodowa i społeczna osób, które utraciły sprawność organizmu. Adresatami są jednostki samorządu terytorialnego, oraz stowarzyszenia i fundacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych od co najmniej 5-ciu lat.
Program przewiduje m.in.:
1) aktywną rekrutację beneficjentów pomocy oraz diagnozowanie potrzeb związanych z ich rehabilitacją,
2) prowadzenie szkolenia w zakresie samoobsługi, łącznie z nauką bezpiecznego poruszania się, komunikacji i 
    czynności życia codziennego,
3) nieodpłatne udostępnianie urządzeń pomocniczych i sprzętu rehabilitacyjnego, w tym wózków inwalidzkich lub
    innych przedmiotów ortopedycznych,
4) konserwowanie, naprawy oraz serwis udostępnianych urządzeń pomocniczych i sprzętu rehabilitacyjnego,
5) prowadzenie szkoleń które rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem, usprawniają
    zaburzone funkcje organizmu i ograniczają deficyty rozwojowe.

Wnioski o dofinansowanie składane są do 15 stycznia roku, którego wniosek dotyczy.

Więcej Gazeta Sołecka.