Emerytury nauczycielskie po zmianach…

Rzeczpospolita , autor: Mateusz Rzemek , oprac.: GR

sie 28, 2007

Odpowiadamy dziś na pytania nauczycieli dotyczące zmian, jakie przyniesie przyjęta w piątek przez Sejm nowelizacja Karty nauczyciela. Pedagodzy, którzy mają odpowiedni staż pracy, nabędą bez rezygnacji z zatrudnienia prawo do wcześniejszej emerytury. Ci natomiast, którzy zrezygnowali wcześniej, będą mogli po ogłoszeniu noweli w Dzienniku Ustaw starać się o powrót do szkoły

Ważne dokumenty

Mam już wypracowany staż i nie zrezygnowałam z pracy w szkole. Co mam zrobić, by otrzymać wcześniejszą emeryturę nauczycielską Czy ZUS zacznie od razu wypłacać mi to świadczenie

Formalności związane z emeryturą nauczycielską są takie same jak w załatwianiu pozostałych emerytur. Musimy złożyć w ZUS (można to zrobić również za pośrednictwem pracodawcy):

– wniosek o przyznanie emerytury (druk ZUS Rp-i),

– kwestionariusz dotyczący okresów składkowych i nieskładkowych (druk Rp-6),

– świadectwa pracy z wszystkich miejsc zatrudnienia,

– zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (druk Rp-7),

– dowody przedstawiające okres nauki w szkole wyższej i programowy wymiar tej nauki (wystarczy dyplom, jeśli zawiera te informacje, jeżeli nie – potrzebne jest zaświadczenie z uczelni),

– odpis aktów urodzenia dzieci.

Z krótszym stażem, w odpowiednim wieku

Brakuje mi jeszcze dwóch lat pracy przy tablicy, nie mam więc prawa do emerytury na podstawie Karty nauczyciela. Czy mam inne prawo do emerytury nauczycielskiej, jeśli skończyłam już 55 lat

Nauczyciele mają dwie drogi do przejścia na emeryturę. Poza Kartą nauczyciela mogą się starać o nią także na zasadach obowiązujących pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze. Nauczycielki, które do końca tego roku osiągną 55 lat i mają 20 lat stażu pracy, z czego 15 przy tablicy, a nauczyciele 60 lat z 25-letnim stażem pracy, z czego 15 lat w szkole, dostaną wcześniejsze emerytury z mocy prawa. Podobnie jak w przypadku emerytur na podstawie Karty nauczyciela wniosek o przyznanie i wypłatę mogą złożyć nawet w kolejnych latach w do -godnym dla siebie terminie. Przepisy stawiają im za to inny warunek: uzyskają prawo do wcześniejszej emerytury, jeśli wykonywali ostatnio pracę nauczycielską. Najlepiej więc, by od razu po rozstaniu z oświatą wystąpili o przyznanie emerytury.

Złożenie wniosku o emeryturę nie oznacza jednak, że ZUS rozpocznie jej wypłatę. Stanie się tak dopiero wtedy, kiedy nauczyciel zrezygnuje z pracy w szkole, choćby na jeden dzień. Gdy ZUS rozpocznie wypłatę, może się zatrudnić na nowo. Trzeba jednak pamiętać, że wtedy jego zarobki mogą zdecydować o obniżeniu lub zawieszeniu wypłaty.

Niezbędny staż pracy

Jaki trzeba mieć staż pracy, aby zyskać prawo do emerytury nauczycielskiej na podstawie Karty nauczyciela

Zgodnie z przepisami art. 8 8 Karty nauczyciela nauczyciele mający co najmniej 30-letni okres składkowy i nieskładkowy, w tym 20 lat pracy nauczycielskiej, a nauczyciele szkół, placówek, zakładów specjalnych oraz zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich co najmniej 25-letni okres składkowy i nieskładkowy, w tym 20 lat pracy w szkolnictwie specjalnym będą mogli po wejściu nowych przepisów w życie starać się o emeryturę bez względu na wiek. Trzeba jednak pamiętać, że o przyznanie emerytury na warunkach określonych w Karcie nauczyciela może się ubiegać tylko nauczyciel zatrudniony co najmniej w połowie obowiązującego wymiaru czasu zajęć.

Prawo do świadczenia powstaje do końca tego roku

Czego mam się spodziewać w przyszłym roku Dopiero wtedy wypracują staż do wcześniejszej emerytury.

Ciągle nie wiadomo jeszcze, na jakich warunkach przyznawane będą wcześniejsze emerytury, tzw. pomostowe, w przyszłych latach. Gdyby parlament zdążył uchwalić do końca tego roku ustawę o emeryturach pomostowych, nauczyciele mogliby liczyć na świadczenia przyznawane na zasadach podobnych jak wynikające obecnie z ustawy o emeryturach i rentach. Coraz głośniej mówi się jednak o tym, że ponieważ nie ma czasu na pracę nad nowymi przepisami, dotychczasowe zasady wypłaty wcześniejszych emerytur zostaną przedłużone jeszcze o rok. Nie wiadomo jednak, czy przedłużona zostałaby możliwość przechodzenia na wcześniejszą emeryturę na podstawie Karty nauczyciela (tzw. bez względu na wiek), czy tylko wynikająca z ustawy o emeryturach i rentach dla osób, które są na pięć lat przed emeryturą. Warto więc śledzić zapowiedzi rządu i prace parlamentu, który musi te przepisy zmienić jak najszybciej. Jeśli nie uchwali żadnych zmian, to wszyscy będą musieli pracować do osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego: 60 łat dla kobiet i 65 dla mężczyzn.

Jak wrócić do pracy

Dyrektor szkoły przyjął na moje miejsce innego nauczyciela. Czy mimo to mogę się starać o powrót do pracy w szkole

Zgodnie z nowymi przepisami nauczyciel spełniający warunki do uzyskania emerytury na podstawie Karty nauczyciela, który rozstał się ze szkołą na swój wniosek od 1 stycznia 2007 r. do wejścia w życie noweli, może w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy złożyć pracodawcy oświadczenie o chęci powrotu na dotychczasowe stanowisko. Dyrektor szkoły ma obowiązek przyjąć go z powrotem do pracy, jeżeli na tym stanowisku nie zatrudnił innej osoby, a przywrócenie do pracy jest uzasadnione wymaganą ilością godzin nauczania.

Więcej Rzeczpospolita.