Nowe pomysły na aktywizację bezrobotnych…

Rzeczpospolita , autor: Tomasz Zalewski , oprac.: GR

sie 28, 2007

Wyższy dodatek aktywizacyjny dla bezrobotnego, który sam znajdzie sobie zatrudnienie, i lepsze warunki finansowania kosztów opieki nad dziećmi dla osób bez pracy – to nowe sposoby walki z bezrobociem

Na ostatnim posiedzeniu Sejm uchwalił nowelizację ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach ryku pracy (DzU nr 99, poz. 1001 ze zm.). Zmiany mają usprawnić funkcjonowanie publicznych służb zatrudnienia oraz zwiększyć dostęp do usług rynku pracy świadczonych na rzecz bezrobotnych poszukujących pracy i pracodawców.

Sejm zdecydował o ujednoliceniu dodatku aktywizacyjnego dla bezrobotnych w związku z podjęciem zatrudnienia bez względu na to, kto je zainicjował. Dodatek

ten będzie wypłacony w maksymalnej wysokości połowy zasiłku dla bezrobotnych przez połowę okresu, w jakim by on przysługiwał. Gdy nowy przepis wejdzie w życie, wysokość dodatku nie będzie uzależniona od tego, z czyjej inicjatywy doszło do zatrudnienia osoby bezrobotnej.

Ustawodawca liczy na to, że zmiana ta przyczyni się do bardziej aktywnego szukania pracy.

Zmiany dla samotnych rodziców

Osoby, które podjęły pracę (choć zachowały status bezrobotnego), a samotnie wychowują dzieci do siedmiu lat mogą liczyć na większe pieniądze na zapewnienie im opieki w czasie, gdy będą w pracy.

Zgodnie ze zmienionymi przepisami starosta po udokumentowaniu poniesionych kosztów będzie mógł zrefundować opiekę nad każ-

dym dzieckiem do wysokości połowy zasiłku dla bezrobotnych.

– To jedna z wielu porządkujących zmian. Dotychczas zawsze zwracaliśmy koszty opieki tylko nad jednym dzieckiem, choć nie wiadomo było, czy właśnie tak należy rozumieć ten przepis. Teraz ustawodawca jednoznacznie określił, jak postępować w takiej sytuacji – mówi Małgorzata Pawlak, zastępca dyrektora PUP w Poznaniu.

Ustawodawca zmienił także przepisy dające staroście prawo do pozbawiania statusu bezrobotnego. Doprecyzował termin, w jakim do tego dochodzi. Pozbawienie statusu bezrobotnego ma następować od następnego dnia po dniu otrzymania z PFRON środków na podjęcie działalności. Starosta na 90 dni będzie mógł też pozbawić bezrobotnego tego statusu, jeżeli z własnej inicjatywy przerwał on staż, szkolenie.

Z ustawy o promocji zatrudnienia znikną też przepisy dotyczące wspierania pracy zarobkowej w gospodarstwie domowym. Wszystko dlatego, że zostały zaproponowane zmiany w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych, które zakładają likwidację ulgi z tytułu zatrudniania osoby bezrobotnej. Ponadto o rezygnacji z tej formy wychodzenia z bezrobocia przesądziło to, że instrument ten nie był często wykorzystywany.

– Na naszym terenie tylko kilka razy pytano o możliwość zatrudnienie w gospodarstwie domowym, ostatecznie podpisana została tylko jedna taka umowa – mówi Ireneusz Baranowski, zastępca dyrektora z PUP w Grudziądzu.

Więcej Rzeczpospolita.