Taniej pociągiem…

Dziennik Łódzki , autor: Autor Nieznany , oprac.: GR

sie 28, 2007

W komunikacji miejskiej

Osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie mają prawo do ulgowych biletów za przejazdy pociągami i autobusami. Wymienionymi niżej ulgami nie są objęte przejazdy:

-w l klasie pociągów,

– pociągami InterCity i EuroCity

w komunikacji międzynarodowej,

– autobusami na liniach przyspieszonych, pospiesznych i ekspresowych

– tramwajami i autobusami komunikacji miejskiej.

Prawo do 95-procentowej ulgi za przejazd pociągiem lub autobusem na podstawie jednorazowego biletu ma przewodnik lub opiekun towarzyszący w podróży osobie niewidomej albo osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji. Do 78-procentowej ulgi przy przejazdach pociągami i autobusami mają prawo:

* niepełnosprawne dzieci i młodzież,

* rodzic lub opiekun niepełnosprawnego dziecka (tylko na podstawie biletu jednorazowego).

Uprawnienie to obejmuje wyłącznie przejazd z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do:

– przedszkola

– szkoły,

– szkoły wyższej,

– placówki opiekuńczo-wychowawczej,

– placówki oświatowo-wychowawczej,

– specjalnego ośrodka wychowawczego lub szkolno-wychowawczego,

– ośrodka umożliwiającego spełnienie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,

– ośrodka rehabilitacyjno-wychowawczego,

– domu pomocy społecznej,

– ośrodka wsparcia,

– zakładu opieki zdrowotnej,

– poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,

– na turnus rehabilitacyjny, a także powrót.

Do dwóch przejazdów w ciągu roku z ulgą 37 proc. w pociągach osobowych pospiesznych i ekspresowych uprawnieni są emeryci i renciści oraz ich współmałżonkowie, na których pobierane są zasiłki rodzinne.

Do 37-procentowej ulgi przy przejazdach pociągami osobowymi, pospiesznymi i ekspresowymi oraz autobusami (bez komunikacji miejskiej), na podstawie biletów jednorazowych są uprawnione

Miejsce postojowe

Możesz wystąpić o specjalne miejsce do parkowania, jeżeli:

masz orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności,

masz orzeczony umiarkowany lub lekki stopień niepełnosprawności, ale twoja niepełnosprawność dotyczy narządu ruchu lub jest związana z chorobami, które mają wpływ na sprawność ruchową (wymagane jest orzeczenie lekarskie), opiekujesz się osobą niepełnosprawną mającą trudności w poruszaniu się i przewozisz ją.

Jeżeli miejsce parkingowe ma znaleźć się na drodze wewnętrznej (uliczce osiedlowej, podwórku kamienicy itp.), to o jego wyznaczenie zwróć się do zarządcy terenu, np. spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej, administracji nieruchomościami lub do prywatnego właściciela.

Jeżeli miejsce parkingowe ma znaleźć się na drodze publicznej, wtedy wniosek o jego wyznaczenie trzeba złożyć w urzędzie miasta lub gminy, który takie miejsce przydzieli w miarę możliwości.

Inwalidzie wojennemu lub wojskowemu przysługuje prawo do 37-procentowej ulgi w komunikacji krajowej w 1. i 2. klasie pociągów oraz w autobusach komunikacji zwykłej, przyspieszonej i pospiesznej – na podstawie biletów jednorazowych. ł Inwalidzie wojennemu lub wojskowemu zaliczonemu do I grupy inwalidów przy przejazdach tymi samymi środkami transportu zbiorowego przysługuje ulga 78-procentowa. Do ulgi 95-procentowej w komunikacji krajowej w 1. i 2. klasie pociągów oraz w zwykłej, przyspieszonej i pospiesznej komunikacji autobusowej uprawniony jest przewodnik lub opiekun towarzyszący w podróży inwalidzie wojennemu lub wojskowemu zaliczonemu do I grupy inwalidów – na podstawie biletu jednorazowego.

Więcej Dziennik Łódzki