Nie wszystkie wypłaty z ugody są wolne od składek…

Rzeczpospolita , autor: Michał Jakubowski , oprac.: GR

sie 31, 2007

Z końcem kwietnia br. rozwiązaliśmy z pracownikiem umowę o pracę. Zwolniony wystąpił o wypłatę wynagrodzenia za godziny nadliczbowe w wysokości 1000 zł i ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy (2000 zł). Domagał się też nagrody jubileuszowej za 20 lat pracy (2000 zł). Sprawa znalazła finał w sądzie, przed którym zawarliśmy ugodę. Na jej podstawie mamy wypłacić pracownikowi 2500 zł, bo ta kwota zaspokaja jego roszczenia wobec firmy. Czy od wypłaconej kwoty należy naliczyć oraz opłacić składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (DzU z 2007 r. nr 11, poz. 74 ze zm.) podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracowników stanowi przychód otrzymywany z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy z wyłączeniem wynagrodzenia za czas choroby, zasiłków oraz przychodów wyłączonych według rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (DzU nr 161, poz. 1106 ze zm.). Jeśli pracodawca ma wypłacić wynagrodzenie na podstawie zawartej ugody, to przed ustaleniem, czy od tej kwoty ma naliczyć składki na ubezpieczenia, musi ustalić, z jakim roszczeniem wystąpił do niego zwolniony pracownik. Gdy jest to roszczenie, które dotyczy wynagrodzenia wyłączonego z podstawy wymiaru składek, to od wypłacanej kwoty firma nie powinna naliczać składki na ubezpieczenia społeczne i w konsekwencji ubezpieczenie zdrowotne. Inaczej będzie, gdy zatrudniony zażądał wypłaty wynagrodzenia które jest przychodem ze stosunku pracy i nie jest zwolnione od składek. Wtedy od wypłacanych należności należy opłacić składki na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne. Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe i ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy nie są przychodami wyłączonymi z podstawy wymiaru składek. Tym samym również od tych wynagrodzeń wypłacanych na podstawie zawartej przed sądem ugody trzeba opłacić składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Natomiast nagroda jubileuszową która przysługuje pracownikowi nie częściej niż co pięć lat, nie stanowi podstawy wymiaru składek. Jeżeli pracownik w jednym pozwie dochodził od byłego pracodawcy kilku świadczeń i w zawartej ugodzie nie ma zapisu, że któreś z nich było nienależne, płatnik powinien proporcjonalnie rozliczyć wypłacaną kwotę, uznając, że każde z tych świadczeń było należne. Wobec tego z kwoty 2500 zł np. 500 zł stanowi wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, 1000 zł – ekwiwalent za urlop, a 1000 zł to nagroda jubileuszowa. W podstawie wymiaru składek powinien więc uwzględnić 1500 zł, czyli część wypłacanej kwoty przypadającą na ekwiwalent i godziny nadliczbowe. Wypłacone wynagrodzenie rozlicza w imiennym raporcie miesięcznym ZUS RCA z kodem tytułu ubezpieczenia 30 00 xx. Raport ten składa za miesiąc, w którym nastąpi wypłata tego wynagrodzenia.

Więcej Rzeczpospolita.