Deklaracje co miesiąc albo co kwartał…

Rzeczpospolita , autor: Autor Nieznany , oprac.: GR

wrz 3, 2007

Z VAT można rozliczać się co miesiąc (podstawowy druk to deklaracja VAT-7 składana za dany miesiąc do 25 dnia miesiąca następnego) albo co kwartał (na deklaracjach VAT-7K, składanych za dany kwartał do 25 dnia miesiąca następującego po upływie danego kwartału kalendarzowego, czyli do 25 kwietnia, 25 lipca, 25 października i 25 stycznia)

Kwartalną metodę rozliczenia wybieramy przez zakreślenie odpowiedniego pola na formularzu VAT–R i podanie, od kiedy ma ona obowiązywać.

Rozliczenie cztery razy w roku

Przy kwartalnym sposobie rozliczenia obowiązek zapłaty podatku powstaje według ogólnych reguł – co do zasady z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi, a jeśli sprzedaż powinna być udokumentowana fakturą – z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w siódmym dniu od dnia wydania towaru (wykonania usługi).

Ogólne reguły obowiązują też przy odliczeniu VAT naliczonego, z tą tylko różnicą, że prawo do odliczenia może być zrealizowane jedynie cztery razy do roku – w rozliczeniu za kwartał, w którym otrzymaliśmy fakturę, lub za kwartał następny. W deklaracji kwartalnej ujmuje się sprzedaż, w stosunku do której obowiązek podatkowy powstał w danym kwartale, oraz zakupy udokumentowane fakturami, które otrzymaliśmy w rym kwartale. Jeśli rozpoczynamy działalność w trakcie kwartału, to za miesiące do końca tego kwartału musimy składać deklaracje miesięczne, dopiero od początku kolejnego kwartału możemy przejść na rozliczenie kwartalne

… Więcej Rzeczpospolita