Leasingobiorca odliczy tyle samo vat, co kupujący…

Rzeczpospolita , autor: Autor Nieznany , oprac.: GR

wrz 6, 2007

Użytkując samochód w leasingu, można odliczać VAT od rat leasingowych.

Jeśli chodzi o samochody osobowe, obowiązują tu takie same ograniczenia jak przy zakupie.

Użytkownicy samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej (dmc) nieprzekraczającej 3,5 tony mogą odliczyć tylko 60 proc. kwoty podatku naliczonego od czynszu (raty) lub innych płatności wynikających z zawartej umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, udokumentowanych fakturą. Z tym że suma kwot w całym okresie użytkowania pojazdu nie może przekroczyć 6 tys. zl (art. 86 ust. 7 ustawy o VAT) patrz przykład.

Kiedy bez ograniczeń

Użytkując pojazd o dmc równej bądź większej niż 3,5 tony, można odliczyć cały VAT od rat leasingowych. Pełne odliczenie jest możliwe także przy leasingu pojazdów o mniejszej masie, spełniających określone wymogi techniczne, wymienionych w art. 86 ust. 4 ustawy o VAT (patrz tekst na str. 1). Co prawda brzmienie przepisów może tu budzić pewne wątpliwości, ale ich interpretacja przez organy podatkowe jest korzystna dla podatników. Wychodzą one z założenia, że skoro przy zakupie takich pojazdów przysługuje prawo do 100 proc. odliczenia, nie ma powodu, by nie przysługiwało ono przy leasingu.

Opisane tu reguły odliczania VAT od rat leasingu obowiązują od 22 sierpnia 2005 r. i dotyczą samochodów używanych na podstawie umów leasingu zawartych od 1 czerwca 2005 r. Wcześniej zawarte umowy mogą być rozliczane na starych zasadach, po spełnieniu warunku zarejestrowania ich w urzędzie skarbowym.

VAT od paliwa

Co do zasady, jeśli leasingobiorca może odliczać pełny VAT od rat leasingu, może też odliczać VAT od paliwa do leasingowanego pojazdu. Wyjątkiem są przedsiębiorcy użytkujący pojazdy niespełniające warunków określonych w ustawie o VAT na podstawie umów leasingu zarejestrowanych w urzędzie skarbowym. Odliczają oni całość VAT od rat leasingu, ale nie mają prawa do odliczenia VAT od paliwa.

Więcej Rzeczpospolita.