Czasem trzeba prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu…

Rzeczpospolita , autor: Autor Nieznany , oprac.: GR

wrz 6, 2007

Wydatki związane z bieżącą eksploatacją auta na cele firmy zaliczamy do kosztów podatkowych. Ale nie zawsze w całości

Koszty ubezpieczenia samochodów osobowych są limitowane. W granicach limitu muszą się też zmieścić wszelkie inne wydatki związane z używaniem samochodu osobowego niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych firmy. To ostatnie ograniczenie nie dotyczy jedynie pojazdów wziętych w leasing operacyjny. Co należy rozumieć przez samochód osobowy, wyjaśniliśmy na str. i.

Środki trwałe bez ograniczeń

Wydatki związane z używaniem samochodu wpisanego do ewidencji środków trwałych firmy (takie jak: paliwo, przeglądy, remonty, części zamienne i akcesoria samochodowe, opłaty za parkowanie) zaliczamy do kosztów firmy w pełnej wysokości. Nie ma znaczenia, czy dotyczą samochodu osobowego, czy ciężarowego. Oczywiście muszą być prawidłowo udokumentowane (fakturami lub rachunkami potwierdzającymi ich poniesienie).

Wyjątek – ubezpieczenie

Jedyny wyjątek to ubezpieczenie samochodu osobowego. W tym wypadku kosztem jest jedynie część składki ustalona w takiej proporcji, w jakiej pozostaje równowartość 20 tys. euro w wartości samochodu przyjętej do celów ubezpieczenia (art. 23 ust. 1 pkt 47 updof i art. 16 ust. 1 pkt 49 updop). Osoby fizyczne przeliczają euro na złote według kursu sprzedaży ogłaszanego przez NBP z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia, natomiast osoby prawne biorą pod uwagę kurs średni euro. Oczywiście gdy wartość samochodu przyjęta do celów ubezpieczenia jest równa lub niższa niż 20 tys. euro, cały wydatek na polisę ubezpieczeniową jest kosztem podatkowym.

Przykład

Janina K. kupiła samochód osobowy na firmę, 3 września ubezpieczyła go na rok. Wartość auta do celów ubezpieczenia ustalono na 120 tys. zł. Wysokość składki ubezpieczeniowej (płatnej jednorazowo) wyniosła 6,5 tys. zł. Kurs sprzedaży euro ogłoszony przez NBP z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia kształtował się na poziomie 3,80 zł. Równowartość 20 tys. euro odpowiadała kwocie 76 tys. zł. Kwotę ubezpieczenia zaliczaną do kosztów podatkowych obliczamy następująco: m stosunek równowartości 20 tys. euro do wartości samochodu: 76 tys. zl: 120 tys. zł = 0,63 m część składki zaliczana do kosztów uzyskania przychodów: 6,5 tys. zł x 0,63 = 4095 zl. Pozostała część składki nie jest kosztem podatkowym.

Auto niezaliczone do majątku firmy

Przy rozliczaniu wydatków związanych z używaniem pojazdów nie-zaliczanych do środków trwałych (będących własnością przedsiębiorcy albo innych osób – wynajętych, wydzierżawionych, używanych na podstawie umowy użyczenia) decydujące znaczenie ma to, czy są to auta osobowe, czy ciężarowe. Koszty eksploatacji samochodów ciężarowych nie podlegają żadnym ograniczeniom (tak jak pojazdów będących środkami trwałymi).

Wydatki na używanie samochodów osobowych niewprowadzonych do ewidencji środków trwałych są kosztem podatkowym jedynie do wysokości limitu kilometrówki (określonego w art. 23 ust. 1 pkt 46 updof oraz art. 16 ust. 1 pkt 51 updop). Limit ten ustalamy, mnożąc liczbę kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu na cele firmy (udokumentowaną w ewidencji przebiegu pojazdu) przez obowiązującą stawkę za jeden kilometr przebiegu (aktualnie 0,4894 zl dla samochodu o pojemności silnika do 900 cm sześć, i 0,7846 zł dla samochodu o pojemności silnika powyżej 900 cm sześć).

Więcej Rzeczpospolita.