Udaj się po wsparcie

Uczeń na wsi" i Sprawny dojazd" to dwa pilotażowe programy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, dzięki którym osoby niepełnosprawne będą mogły pozyskać dodatkowe fundusze. Mają one wspomóc wykształcenie, a także nabycie samochodu osobowego oraz uzyskanie prawa jazdy kategorii B".

Osoby niepełnosprawne stanowią bardzo zróżnicowaną grupę nie tylko jeżeli chodzi o stopień niepełnosprawności, ale również o skalę zamożności. Ze względu na problemy z dojazdem mają utrudniony dostęp do rehabilitacji społecznej i zawodowej.

Uczeń na wsi"

Program skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, którzy mieszkają w gminach wiejskich lub miejsko–wiejskich. Jego celem jest przede wszystkim wyrównanie szans w zdobyciu przez nich wykształcenia. PFRON może dofinansować:

zakup 'przedmiotów,' które ułatwią lub umożliwią naukę,

uczestnictwo w zajęciach służących podniesieniu sprawności fizycznej lub psychicznej (również wakacyjne obozy rehabilitacyjne),

dostępność do Internetu (ale tylko instalację i abonament z wyłączeniem zakupu komputera),

I kursy doszkalające oraz kursy językowe (gdy odbywają się one poza miejscem zamieszkania, również koszty dojazdu, wyżywienia i zakwaterowania),

wyjazdy organizowane w ramach zajęć szkolnych.

Wysokość dofinansowania nie może jednak wynosić więcej niż

2 tys. zł w ciągu jednego roku szkolnego w przypadku ucznia podstawówki i gimnazjum oraz

3 tys. zł dla ucznia szkoły ponadgimnazjanej (jeżeli zobowiązany jest on do uiszczenia opłaty za naukę, kwota ta wzrasta do 4 tys. zł.).

Zainteresowani powinni wystąpić do swoich gmin z wnioskiem o dofinansowanie do 30.09.2007 roku.

Sprawny dojazd"

Głównym celem programu jest pomoc osobom niepełnosprawnym w swobodnym poruszaniu się. W ten sposób likwidacji ulegną bariery transportowe, utrudniające funkcjonowanie w życiu zawodowym i społecznym. Dofinansowanie może dotyczyć zakupu samochodu osobowego lub uzyskania prawa jazdy kategorii B".

O wsparcie na zakup samochodu mogą starać się pełnoletnie osoby niepełnosprawne zatrudnione lub uczące się oraz rodzice dziecka niepełnosprawnego, którzy już legitymują się prawem jazdy. Natomiast o dofinansowanie prawa jazdy mogą się ubiegać ci, którzy takiego dokumentu jeszcze nie posiadają, a jest im niezbędny i lekarz specjalista potwierdził, że mogą prowadzić samochód.

Więcej Super Nowości.