Czasami musisz płacić pracownikowi świadczenia chorobowe…

Rzeczpospolita , autor: Krystyna Tymorek , oprac.: GR

wrz 7, 2007

Pracownikowi przysługują zasiłki z ubezpieczenia społecznego, np. w razie choroby czy urodzenia dziecka. Sam musisz niekiedy ustalać prawo I wypłacać te świadczenia

Obowiązek taki spoczywa na przedsiębiorcach, którzy zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 osób. Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia chorobowego obejmują zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek wyrównawczy, zasiłek macierzyński i zasiłek opiekuńczy. Zgodnie z art. 92 kodeksu pracy zatrudniony niezdolny do pracy z powodu choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, łącznie do 33 dni w roku kalendarzowym, zachowuje prawo do wynagrodzenia ze środków pracodawcy Okres owych 33 dni ustalamy, sumując poszczególne okresy niezdolności do pracy w roku kalendarzowym. I to bez względu na przerwy i liczbę pracodawców danego pracownika podczas tego roku.

Przykład 1

Pani Iza była niezdolna do pracy przez 15 dni od 2 do 16 stycznia 2007 r., a potem – od 4 do 5 lutego br. W marcu podjęła zatrudnienie w innym zakładzie pracy. Znowu miała zwolnienie lekarskie od 15 do końca marca. U nowego pracodawcy miała prawo do wynagrodzenia ze środków firmy od 15 do 27 marca, czyli przez 13 dni. Natomiast za okres choroby od 28 do 31 marca przysługiwał jej już zasiłek chorobowy, finansowany przez ZUS.

Gdy pracownik podejmie dodatkowe zatrudnienie poza macierzystym zakładem, do limitu 33 dni niezdolności do pracy wlicza się okresy wypłaty tego wynagrodzenia przed podjęciem dodatkowej pracy przykład 2.

W razie zmiany zatrudnienia dotychczasowy pracodawca powinien – na potrzeby swego następcy – zamieścić w świadectwie pracy informację o wykorzystanych u niego przez daną osobę dniach choroby, za które otrzymał wynagrodzenie na podstawie art 92 k.p. Wynika tak z § 1 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy (DzU nr 60, poz. 282). Informacja ta powinna dotyczyć wyłącznie dni choroby przypadających w danym roku kalendarzowym. Jeżeli więc umowa o pracę ustaje 31 grudnia danego roku, nie ma potrzeby wpisywania ej do świadectwa.

Wynagrodzenie za czas choroby wynosi 80 proc. podstawy wymiaru (obliczonej jak dla celów zasiłku chorobowego), chyba że obowiązujące w firmie przepisy płacowe przyznają załodze wyższe wynagrodzenie z tego tytułu. Nie ulega ono obniżeniu do 70 proc. podstawy wymiaru za okres pobytu w szpitalu, jak to jest w przypadku zasiłku chorobowego. Jeżeli niezdolność do pracy przypada podczas ciąży lub powstała w wyniku wypadku w drodze do pracy czy z pracy, pracownik zachowuje prawo do 100 -proc. wynagrodzenia za czas choroby. Nie przysługuje ono, kiedy nie ma on prawa do zasiłku chorobowego.

Więcej Rzeczpospolita.