Na chore dziecko ubezpieczony otrzyma zasiłek opiekuńczy…

Rzeczpospolita , autor: Krystyna Tymorek , oprac.: GR

wrz 7, 2007

Na chore dziecko ubezpieczony otrzyma zasiłek opiekuńczy

Przysługuje ubezpieczonemu obowiązkowo (pracownikowi lub członkowi rolniczej spółdzielni produkcyjnej), zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny.

Zasiłek opiekuńczy należy się bez okresu wyczekiwania. Przysługuje na: zdrowe dziecko do ukończenia
ośmiu lat w razie:

– nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza (czyli takiego zamknięcia, o którym powiadomiono w terminie krótszym niż siedem dni przed dniem tego zamknięcia),

– porodu lub choroby jego małżonka, stale opiekującego się dzieckiem, jeżeli poród lub choroba uniemożliwia temu małżonkowi sprawowanie opieki,

– pobytu jego małżonka, stale opiekującego się dzieckiem, w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej.

Gdy rodzice dziecka w wieku do ośmiu lat są zatrudnieni w systemie pracy zmianowej na różnych zmianach, każdego z nich uważa się za osobę stale opiekującą się tym dzieckiem. W takiej sytuacji w razie choroby, porodu lub pobytu jednego z nich w zamkniętym zakładzie opieki zdrowotnej, drugiemu przysługuje zasiłek opiekuńczy. Gdy obydwoje pracują, ale tylko jedno na zmiany, zasiłek opiekuńczy należy się tylko za dni, w których takie dziecko pozostawałoby bez opieki z powodu porodu, choroby lub pobytu drugiego z rodziców w zamkniętym zakładzie opieki zdrowotnej.

Więcej Rzeczpospolita.