Program kapitał ludzki wspiera wzrost zatrudnienia…

Gazeta Prawna , autor: Monika Niewinowska , oprac.: GR

wrz 10, 2007

W latach 2007-2015 w ramach Programu Kapitał Ludzki planujemy objąć wsparciem ok. 950 tysięcy osób bezrobotnych oraz udzielić dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej ok. 100 tysiącom osób. Pomoc otrzyma ponad 350 publicznych instytucji rynku pracy.

Poniżej prezentujemy, w jaki sposób rynek pracy i osoby bezrobotne będą wspierane z Programu Kapitał Ludzki.

W ramach Programu Kapitał Ludzki wspierane będą instytucje rynku pracy – m.in. urzędy pracy, agencje zatrudnienia – tak by świadczone przez nie usługi na rzecz osób bezrobotnych miały jak najwyższą jakość. Pomoc uzyskają

także sami bezrobotni. Działania o charakterze systemowym, związane z funkcjonowaniem instytucji rynku pracy, będą realizowane w ramach Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna. Natomiast działania ukierunkowane bezpośrednio na pomoc osobom bezrobotnym z Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich.

Dofinansowanie z PO KL będą mogły uzyskać projekty obejmujące m.in. szkolenia, poradnictwo zawodowe, wsparcie psychologiczno-doradcze, warsztaty z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy. Dodatkowo finansowaniem będą objęte projekty służące rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia, np. udzielane będą dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Ponadto wsparcie

będą mogły uzyskać inicjatywy mające na celu promocję alternatywnych form zatrudnienia, takich jak telepraca oraz zwiększanie mobilności geograficznej osób pozostających bez pracy.

Dodatkowo w ramach Programu Kapitał Ludzki realizowane będą ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej, skierowane do grup znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, zwłaszcza do młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, osób niepełnosprawnych, osób pozbawionych wolności oraz członków społeczności romskiej.

Równolegle wspierane będą instytucje rynku pracy. Po pierwsze, realizowane będą projekty mające na celu rozwój ogólnopolskiego systemu szkoleń dla pracowników instytucji rynku pracy. Po drugie, dofinansowanie uzyskają projekty służące rozwojowi narzędzi i systemów informatycznych dla publicznych służb zatrudnienia oraz rozwojowi systemu współpracy i wymiany informacji między urzędami pracy a innymi instytucjami rynku pracy. Po trzecie, wspierane będą przedsięwzięcia zwiększające dostęp do usług rynku pracy m.in. poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz tworzenie publicznej sieci dostępu do baz danych o rynku pracy.

Więcej Gazeta Prawna.