Jakich dokumentów może żądać organ podatkowy od…

Gazeta Prawna , autor: Łukasz Zalewski , oprac.: GR

wrz 10, 2007

Jakich dokumentów może żądać organ podatkowy od niepełnosprawnego podatnika

Podatnik został wezwany do urzędu skarbowego w celu skorygowania zeznania podatkowego za ubiegły rok. Poproszono go oraz jego żonę o dostarczenie wszystkich możliwych dokumentów związanych z rozliczeniami rocznymi za ostatnich pięć lat włącznie z dokumentami potwierdzającymi adres zameldowania. Poproszono ich także o dokumenty potwierdzające wydatki na cele rehabilitacyjne oraz orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organ orzekający do jednego z trzech stopni niepełnosprawności. Czy jeśli znajomy będzie pomagał niepełnosprawnemu podatnikowi jako przewodnik, a ten zrewanżuje mu się finansowo lub w formie prezentu, należy posiadać rachunek lub kwitować zapłacone lub darowane kwoty Jakich dokumentów może żądać od podatnika urząd skarbowy

IZBA SKARBOWA W ŁODZI ODPOWIEDZIAŁA GP

Podatnik, który skorzystał z ulgi rehabilitacyjnej, powinien przy weryfikacji zeznania okazać dokumenty potwierdzające niepełnosprawność oraz inne dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków na cele rehabilitacyjne.

Podatnik, który skorzystał z ulgi rehabilitacyjnej, powinien przy weryfikacji zeznania okazać dokumenty potwierdzające niepełnosprawność i może to być m.in. orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności; decyzję przyznającą.rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną, lub orzeczenie o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia; orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przez właściwy organ na podstawie odrębnych przepisów obowiązujących do 31 sierpnia 1997 r.

Wysokość poniesionych wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie (faktura, dowód wpłaty, rachunek). W przypadku weryfikacji zeznania przez urząd skarbowy należy przedłożyć wszystkie dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków na cele rehabilitacyjne, czyli poniesione na: 1) adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, 2) przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, 3) zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego, 4) zakup wydawnictw i materiałów (pomocy) szkoleniowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, 5) opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa, 6) utrzymanie przez osoby niewidome I lub II grupy inwalidztwa psa przewodnika, 7) opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa, 8) leki, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki stale lub czasowo, 9) odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne, 10) inne.

Nie jest wymagane posiadanie dowodów potwierdzających ich poniesienie jedynie z tytułu poniesienia wydatków związanych z: 1) opłaceniem przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa, 2) utrzymaniem przez osoby niewidome I lub II grupy inwalidztwa psa przewodnika, 3) używaniem samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, na potrzeby związane z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne.

EKSPERT WYJAŚNIA

Analizując przedmiotowe pytanie, należy zauważyć, że prawidłowość rozliczeń podatkowych podatnika może zostać sprawdzona przez organy podatkowe.

Zgodnie z Ordynacją podatkową organ ma prawo przeprowadzić czynności sprawdzające lub kontrolę podatkową. W myśl art. 272 Ordynacji czynności sprawdzające mają na celu: sprawdzenie terminowości składania deklaracji oraz wpłacania zadeklarowanych podatków, w tym również pobieranych przez płatników oraz inkasentów, stwierdzenie formalnej poprawności deklaracji, ustalenie stanu faktycznego w zakresie niezbędnym do stwierdzenia zgodności z przedstawionymi dokumentami. Organ podatkowy może żądać wyjaśnień tylko w zakresie niezbędnym dla ustalenia, czy złożona deklaracja jest poprawna. Jeżeli ze złożonej deklaracji wynika, że podatnik skorzystał z przysługujących mu ulg podatkowych, organ może zwrócić się do niego o okazanie dokumentów lub o złożenie fotokopii dokumentów, których posiadania przez podatnika, w określonym czasie, wymaga przepis prawa. Należy wskazać, że w ramach czynności sprawdzających urząd skarbowy może dążyć do ustalenia stanu faktycznego w zakresie niezbędnym do stwierdzenia jego zgodności z przedstawionymi dokumentami. Urząd weryfikuje zakres ulg, z jakich skorzystał podatnik, poprzez sprawdzenie dowodów potwierdzających, że. odliczone wydatki zostały faktycznie poniesione. W tym miejscu należy zauważyć, że okazanie dokumentów to najczęściej wykorzystywany przez urzędy sposób na sprawdzenie, czy podatnik złożył zeznanie potwierdzające stan rzeczywisty. Należy podkreślić, że organ podatkowy ma również prawo do dokonania oględzin lokalu, aby zweryfikować, czy dane zawarte w zeznaniu i wynikające

z innych dokumentów są zgodne z wydatkami poniesionymi na cele mieszkaniowe. Czynność ta musi się odbyć za zgodą podatnika. Jeżeli jednak nie zgadza się on na oględziny, stawia pod znakiem zapytania wiarygodność swojego zeznania. Konsekwencją takiego zachowania będzie wszczęcie wobec niego postępowania kontrolnego lub podatkowego.

Stosownie do art. 274 par. 2 Ordynacji,

w razie stwierdzenia, że deklaracja zawiera błędy rachunkowe lub inne oczywiste omyłki bądź że wypełniono ją niezgodnie z ustalonymi wymogami organ podatkowy zwraca się do składającego deklarację o jej skorygowanie oraz złożenie niezbędnych wyjaśnień, wskazując przyczyny, z powodu podatkowy których informacje zawarte w deklaracji poddaje w wątpliwość. Należy wskazać, że zgodnie z art. 87 Ordynacji tylko podatnicy prowadzący działalność gospodarczą są obowiązani na żądanie kupującego lub usługobiorcy wystawić rachunek potwierdzający dokonanie sprzedaży lub wykonanie usługi. Obowiązek wystawiania rachunków nie dotyczy rolników sprzedających produkty roślinne i zwierzęce pochodzące z własnej hodowli, nieprzerobione sposobem przemysłowymi.

Więcej Gazeta Prawna.