Emeryci i renciści zachowają prawo do deputatu węglowego…

Gazeta Prawna , autor: Bożena Wiktorowska , oprac.: GR

wrz 10, 2007

Górnicy ze zlikwidowanych kopalni po przejściu na emeryturę lub rentę otrzymają ekwiwalent pieniężny z ZUS.

Pracownicy kopalni postawionych w stan likwidacji przed 1 stycznia 2007 r., którzy wcześniej mieli prawo do bezpłatnego węgla, otrzymają ekwiwalent pieniężny. Świadczenie to będzie wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Warunkiem otrzymania wypłaty jest uzyskanie prawa do emerytury lub renty do końca grudnia 2006 r.

Uchwalona przez Sejm ustawa o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008-2015 zakłada także, że ekwiwalent pieniężny uzyskają pracownicy likwidowanych kopalni, którzy uzyskają prawo do emerytury lub renty przed 1 tycznia 2016 r. Podstawą do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego będzie przedłożenie pracodawcy pisemnego oświadczenia o rezygnacji z uprawnienia do pobierania bezpłatnego węgla w naturze.

Ekwiwalent pieniężny przysługuje również osobie, która po dniu wejścia w życie ustawy uzyska prawo do renty rodzinnej po emerycie lub renciście, który pobierał ekwiwalent pieniężny wypłacany przez ZUS. Równocześnie przedsiębiorstwa górnicze będą wydawać bezpłatny węgiel w naturze, co zostanie sfinansowane z dotacji budżetowej. Prawo do jego otrzymania będą mieć tylko pracownicy kopalni postawionych w stan likwidacji przed 1 stycznia 2007 r., którzy uzyskają prawo do emerytury lub renty przed 1 stycznia 2016 r.

Więcej Gazeta