Kiedy urząd może skorygować deklarację…

Rzeczpospolita , autor: Autor Nieznany , oprac.: GR

wrz 11, 2007

Urząd skarbowy sam może poprawić ewidentne błędy w naszej deklaracji podatkowej. Osoba, która się na to nie zgadza, ma prawo złożyć sprzeciw

Od i września 2005 r. (DzU z 2005 r. nr 143, poz. 1199) obowiązują przepisy, które pozwalają organom podatkowym na korygowanie dekla-racji podatkowych, które zawierają ewidentne błędy rachunkowe lub inne oczywiste omyłki. Jest to możliwe także wtedy, gdy deklaracja została wypełniona w sposób niezgodny z ustalonymi wymaganiami. We wszystkich tych sytuacjach błąd może być naprawiony bez wzywania do urzędu skarbowego osoby, która ją złożyła. Urzędnik może bowiem poprawić go sam. Pozwala mu na to art. 274 ordynacji, zgodnie z którym organ – w zależności od charakteru i zakresu tych uchybień – może skorygować deklarację, dokonując stosownych poprawek lub uzupełnień. Urząd sam może poprawić np. podatnika, który źle zaokrąglił kwotę należnego podatku lub odliczył ulgę w wyższej wysokości niż przysługujący w danym roku limit. Może też sam wpisać numer identyfikacji podatkowej (NTP).gdy osoba składająca zeznanie zapomniała to zrobić.

Należy jednak pamiętać, że korekta przez organ podatkowy jest możliwa tylko wtedy, gdy zmiana wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty, zwrotu podatku lub wysokości straty nie przekracza 1000 zł.

Uwaga!

Składając deklarację lub roczne zeznanie podatkowe, nie należy traktować urzędu skarbowego jak swoistego pogotowia podatkowego, które w razie potrzeby poprawi ewidentne błędy rachunkowe. Bo nie zawsze musi to zrobić. Mogą się bowiem zdarzyć takie uchybienia, że urzędnicy będą zmuszeni zwrócić się do podatnika z prośbą o samodzielne skorygowanie deklaracji podatkowej oraz złożenie niezbędnych wyjaśnień. W takiej sytuacji organ musi jednak podać powody podania w wątpliwość informacji podanych w złożonej przez podatnika deklaracji czy zeznaniu podatkowym.

… Więcej Rzeczpospolita