Ulgi w spłacie zobowiązań wprowadzono za późno….

Rzeczpospolita , autor: Grażyna J. Leśniak , oprac.: GR

wrz 13, 2007

Przedsiębiorcy mogą nie zdążyć wykorzystać ulg podatkowych stanowiących pomoc na restrukturyzację. Przepisy, które mają im to umożliwić, będą obowiązywały przez niespełna trzy miesiące

We wtorek rząd wydal rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania niektórych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc publiczną na restrukturyzację. Rada Ministrów wypełniła tym samym delegację zapisaną w art. 67b § 5 ordynacji podatkowej. Chodzi o ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych. Dotyczą odroczenia terminu zapłaty podatku albo zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub rozłożenia jej na raty albo umorzenia w całości lub części zaległości podatkowej.

Grunt to mieć plan

Beneficjentami tej pomocy mogą być przedsiębiorcy, którzy łącznie spełnią trzy warunki. Po pierwsze -znajdują się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Po drugie – nie należą do grupy kapitałowej ani nie są przejmowani do takiej grupy (z pewnym wyjątkiem). Po trzecie – rozpoczęli działalność gospodarczą w danej dziedzinie co najmniej trzy lata przed dniem wystąpienia z wnioskiem o udzielenie tej pomocy.

Więcej Rzeczpospolita.