Dofinansowanie zakupu leków i sprzętu rehabilitacyjnego…

DZIENNIK ZACHODNI , autor: Autor Nieznany , oprac.: GR

wrz 13, 2007

Osoby bez dochodów lub o najniższych dochodach mogą się w ośrodkach pomocy społecznej ubiegać o zasiłek celowy, który można przeznaczyć np. na zakup leków. Warunkiem otrzymania pomocy do zakupu leków jest udokumentowanie złej sytuacji materialnej. Dla osób samotnych obecnie obowiązujący próg finansowy wynosi 477 zł, w przypadku gospodarstwa rodzinnego 351 zł dochodu miesięcznie na osobę w rodzinie. W każdym przypadku ośrodek pomocy społecznej musi jednak potwierdzić to wywiadem środowiskowym. Dlatego po taką pomoc najlepiej od razu udać się do pracownika socjalnego filii Ośrodka Pomocy Społecznej. Zasiłek celowy nie pokrywa całości kosztów leczenia. Jego wysokość zależy od dochodów ubiegającego się o takie wsparcie i wielkości wydatków na zdrowie. Jeśli np. potrzebny lek kosztuje 500 zł, trudno liczyć, iż pomoc społeczna sfinansuje go w całości. Pieniądze są wypłacane na podstawie dokumentów – po przedstawieniu faktury, recepty czy innego dokumentu stanowiącego dowód, iż zostaną wydane zgodnie z przeznaczeniem. Warunkiem otrzymania takiego zasiłku jest przeprowadzenie w miejscy zamieszkania wywiadu środowiskowego, podczas którego ustala się sytuacje życiową i materialną osoby zwracającej się po pomoc. Świadczenie może być przyznane również osobie lub rodzinie, która poniosła straty w wyniku jakiegoś szczególnego zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej, niezależnie od wysokości dochodu. Zakup sprzętu rehabilitacyjnego, sprzętu ortopedycznego,okularów, likwidację barier architektonicznych itp. finansuje Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Formalności można załatwić poprzez MOPS. Aby otrzymać dofinansowanie z PFRON, trzeba złożyć wniosek wraz z załącznikami,aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, zaświadczenie lekarskie, ofertę sprzedawcy sprzętu z nazwą sprzętu (zgodną z wnioskowanym i zalecanym przez lekarza) oraz ceną. brutto, i spełnić kryterium dochodowe. Trzeba spełnić kryterium dochodowe, które we wspólnym gospodarstwie domowym, za rok podatkowy poprzedzający rok, w składany jest wniosek, nie może przekroczyć kwoty:

– 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,

– 65 proc. przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

Dofinansowanie wynosi do 60 proc. kosztów sprzętu i nie może przekroczyć pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce uspołecznionej. Minimum 40 proc. kosztów ponosi sam zainteresowany. Warto wspomnieć, że w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej można się także starać o dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego. Warunki dofinansowania są identyczne jak w przypadku dopłat na sprzęt rehabilitacyjny.

Więcej Dziennik Zachodni.