Oddłużenie w zamian za nowe miejsca pracy…

Rzeczpospolita , autor: Grażyna Leśniak J. , oprac.: GR

wrz 14, 2007


Przedsiębiorcy, którzy chcą utworzyć nowe miejsca pracy albo zatrudnić osoby niepełnosprawne lub w trudnej sytuacji, mogą już się ubiegać o specjalną pomoc na ten cel

Dziś wchodzi w życie rozporządzenie Rady Ministrów z 24 sierpnia 2007 r. w sprawie udzielania niektórych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc publiczną na zatrudnienie (DzU nr 158, poz. 1106).

Przepisy, wydane na podstawie .art. 67a i art. 67b § 1 pkt 3 lit. g ordynacji podatkowej, przyznają przedsiębiorcom prawo do ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, stanowiących pomoc na zatrudnienie. Pomoc ta zgodnie z ordynacją może więc polegać na odroczeniu terminu zapłaty podatku czy zaległości podatkowej albo na rozłożeniu na raty płatności tych zobowiązań wraz z odsetkami za zwłokę. W grę może też wchodzić umorzenie zaległości podatkowej – w całości lub tylko w części.

W niektórych wypadkach udzielenie pomocy indywidualnej będzie jednak uzależnione od uzyskania na nią zgody Komisji Europejskiej. Chodzi np. o sytuacje, gdy wartość pomocy brutto – łącznie z innym wsparciem na zatrudnienie, otrzymanym przez przedsiębiorcę w kolejnych trzech latach poprzedzających dzień udzielenia pomocy, o jaką zabiega – przekracza równowartość 15 mln euro.

Liczy się stan zatrudnienia…

Pomoc na zatrudnienie przysługuje przedsiębiorcom, którzy chcą tworzyć nowe miejsca pracy lub zamierzają zatrudnić pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji lub niepełnosprawnych. Ubiegający się o tę pomoc przedsiębiorca musi złożyć specjalne oświadczenie. Ma się w nim zobowiązać do utrzymania nowo utworzonych miejsc pracy przez trzy lata oraz dotychczasowego stanu zatrudnienia na poziomie nie niższym niż średnie zatrudnienie z ostatnich 12 miesięcy albo stanu zatrudnienia z dnia składania wniosku, o ile jest on wyższy od średniego zatrudnienia z ostatnich 12 miesięcy.

Więcej Rzeczpospolita.