Co powinna przewidywać umowa dożywocia…

Gazeta Prawna , autor: Adam Makosz , oprac.: GR

wrz 14, 2007


Nawet obca osoba może zapewnić dożywotnie utrzymanie właścicielowi mieszkania, pod warunkiem że przeniesie na nią jego własność. Umowę dożywocia regulującą wzajemne zobowiązania stron sporządza notariusz. ,

Czy sąsiad musi zapewnić utrzymanie

Jestem osobą samotną. Mam własnościowe mieszkanie. Sąsiadka proponuje, abym właścicielką mieszkania uczyniła jej córkę, a ona w zamian zapewni mi dożywotnie utrzymanie. Czy zawarcie takiej umowy jest możliwe y i Sąsiadka proponuje czytelniczce zawarcie umowy dożywocia. W ramach tej umowy w zamian za przeniesienie własności mieszkania będzie miała obowiązek zapewnić czytelniczce dożywotnie utrzymanie.

W umowie zawartej między stronami określa się dokładnie obowiązki nabywcy nieruchomości w zamian za dożywocie w stosunku do zbywcy. Najczęściej umowa o dożywocie stanowi, że nabywca powinien przyjąć zbywcę jako domownika, dostarczyć mu wyżywienie, ubrania, mieszkanie, światła i opału, a także zapewnić odpowiednią pomoc i pielęgnować w chorobie, a nawet sprawić mu własnym kosztem pogrzeb odpowiadający miejscowym zwyczajom.

W umowie o dożywocie z sąsiadką czytelniczka będzie mogła więc w sposób precyzyjny określić, w jaki sposób będzie świadczona opieka nad nią, a także wskazać na swoje oczekiwania na przykład w razie choroby i pielęgnacji. Można na przykład umówić się, że czytelniczka będzie nadal mieszkała w dotychczasowym mieszkaniu albo w jego części aż do chwili śmierci albo przeniesie się do lokalu zaoferowanego przez sąsiadkę.

Podstawa prawna

Art. 908 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93).

Czy z dożywocia może korzystać osoba bliska

Chcę oddać mieszkanie w zamian za dożywotnie utrzymanie mojego brata. Czy w umowie dożywocia można zobowiązać nabywcę do tego, aby z uprawnień przewidzianych w niej korzystał mój brat

Zawierając umowę o dożywocie, właściciel nieruchomości może domagać się zapewnienia dożywotniego utrzymania bratu lub innemu członkowi rodziny albo sobie bądź też sobie i osobie bliskiej. W umowie powinien jednak określić, kto i na jakich zasadach będzie miał prawo korzystać z dożywotniego utrzymania, a także na jakie świadczenia może z tego tytułu liczyć.

Nawet wówczas gdy ze świadczeń należnych z tytułu umowy o dożywocie będzie korzystała inna osoba niż właściciel nieruchomości, to umowę zawiera właściciel nieruchomości z nabywcą.

Więcej Gazeta Prawna.