Gdy urząd kontroluje, należą się odsetki w pełnej wysokości…

Rzeczpospolita , autor: Agnieszka Syczewska , oprac.: GR

wrz 17, 2007


W razie przedłużenia terminu zwrotu nadwyżki VAT naliczonego nad należnym, w związku z prowadzoną kontrolą podatkową, podatnikowi przysługują odsetki w takiej wysokości, jak pobierane od zaległości podatkowej.

Odsetki w wysokości połowy odsetek od zaległości przysługują, gdy termin na zwrot nadwyżki jest przedłużany w ramach czynności sprawdzających.

Tak wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z 7 sierpnia br. (I SA/Bk 269/07).

Spółka złożyła deklarację VAT-7, w której wykazała kwoty nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do zwrotu w odpowiednich terminach. Urząd skarbowy powziął wątpliwości co do zasadności tych zwrotów i wszczął kontrolę podatkową w celu sprawdzenia zgodności danych zawartych w deklaracji z dokumentami źródłowymi. Powołując się na art 87 ust a ustawy o VAT, przedłużył terminy zwrotu zadeklarowanych kwot nadwyżki do zakończenia postępowania wyjaśniającego.

Następnie, w odpowiedzi na wniosek dyrektora urzędu kontroli skarbowej o dokonanie zabezpieczenia majątkowego na poczet przyszłego zobowiązania podatkowego w VAT, naczelnik urzędu skarbowego orzekł o zabezpieczeniu majątkowym w spółce. Ponadto dyrektor UKS wszczął postępowanie kontrolne w spółce, którego przedmiotem była rzetelność deklarowania podstaw opodatkowania oraz prawidłowość obliczania i wpłacania VAT.Na rachunek bankowy organu egzekucyjnego zostały przekazane kwoty nadwyżki VAT wraz z oprocentowaniem w wysokości 50 proc. odsetek od zaległości podatkowych (czyli w wysokości równej opłacie prolongacyjnej stosowanej w razie odroczenia terminu płatności lub rozłożenia podatku na raty). Dyrektor izby skarbowej uchylił jednak decyzję o zabezpieczeniu majątkowym w całości i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania przez organ I instancji, jednocześnie organ egzekucyjny zwrócił na rachunek bankowy spółki zabezpieczone kwoty nadwyżki z należnym oprocentowaniem.

Więcej Rzeczpospolita.