Można odliczyć vat z faktury od niezarejestrowanego kontrahenta…

Rzeczpospolita , autor: Anna Leśniak , oprac.: GR

wrz 17, 2007


Przedsiębiorca ma prawo do odliczenia VAT z faktury, nawet jeśli jej wystawca formalnie nie jest zarejestrowanym podatnikiem. Potwierdzają to liczne wyroki sądów administracyjnych. Ostatnio do tego poglądu zaczynają się też przychylać organy podatkowe nieistniejący lub nieuprawniony do ich wystawienia. Powołał się też na literalne brzmienie § 8 rozporządzenia ministra finansów z 25 maja 2005 r., z którego wynika, że tylko zarejestrowani podatnicy VAT czynni są uprawnieni do wystawiania faktur. Z tego wywiódł, że faktura wystawiona przez podmiot nie-zarejestrowany nie jest podstawą do odliczenia podatku naliczonego. W zażaleniu na to postanowienie spółka wskazywała, że narusza ono fundamentalną dla podatku VAT zasadę neutralności. Podatnik powinien mieć możliwość odzyskania podatku naliczonego zapłaconego w cenie kupowanych towarów i usług. Argumentowała też, że lekceważy ono reguły wykładni celowościowej i zasady hierarchii źródeł prawa. Rozstrzygając sprawę, organ obowiązany jest do oceny, czy zastosowana norma prawa krajowego nie jest sprzeczna z normami wspólnotowymi oraz czy zastosowana interpretacja przepisów nie narusza podstawowych zasad dyrektywy. Przepis krajowy niezgodny z prawem wspólnotowym nie może być wprost stosowany bądź powinien być interpretowany zgodnie z celami dyrektyw.

W świetle art. 168 dyrektywy Rady 2006/112/WE w sprawie podatku VAT podatnik jest uprawniony do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakupione usługi podlegające VAT. Zasada ta obowiązuje bez względu na dopełnienie lub nie wymogów formalnych związanych z rejestracją na potrzeby VAT.

Więcej Rzeczpospolita.