Pracownik, który, będąc pod wypływem alkoholu lub innych środków odurzających, przyczyni się do powstania wypadku przy pracy, nie może otrzymać świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego.

Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego to przede wszystkim: jednorazowe odszkodowanie, zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne lub renta z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy. Świadczenia te nie przysługują jednak pracownikowi, który, będąc w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych, przyczynił się w znacznym stopniu do spowodowania wypadku. Wskazuje na to art. 21 ust. 2 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Dla pozbawienia pracownika prawa do odszkodowania nie jest przy tym konieczne, aby do wypadku doszło wyłącznie z jego winy. Wystarczy, jeśli będąc nietrzeźwy w znaczny sposób przyczynił się do wypadku.

Konieczne badanie

W sytuacji gdy zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że pracownik znajdował się w stanie nietrzeźwości pracodawca ma obowiązek skierować go na badanie niezbędne do ustalenia zawartości alkoholu w organizmie. Pracownik zaś jest obowiązany poddać się ternu badaniu. Odmowa poddania się badaniu lub inne zachowanie uniemożliwiające jego przeprowadzenie (np. ucieczka z miejsca zdarzenia) powoduje pozbawienie prawa do świadczeń, chyba że pracownik udowodni, że miały miejsce przyczyny, które uniemożliwiły poddanie się temu badaniu.

Stan nietrzeźwości

Stan nietrzeźwości zachodzi tylko wówczas, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi powyżej 0,5 promila alkoholu albo obecności w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 mg alkoholu w 1 dm3. Zatem samo przebywanie pod wpływem alkoholu w czasie spowodowania wypadku przy pracy nie jest równoznaczne ze stanem nietrzeźwości. A tylko istnienie stanu nietrzeźwości umożliwia pozbawienie pracownika prawa do świadczeń. Tak też wskazywał Sąd Apelacyjny w Gdańsku w wyroku z 13 stycznia 1994 r. (III AUr 1070/93PS-wkł. 1995/3/23).

PRZYKŁAD: BRAK ZWIĄZKU PRZYCZYNOWEGO

Murarz będąc w stanie nietrzeźwości przystąpił do pracy. Gdy szedł do magazynu po narzędzia, z przejeżdżającej obok ciężarówki zsunęła się płyta betonowa uderzając go głowę. W takiej sytuacji ZUS mimo ustalenia, że pracownik był nietrzeźwy, przyznał mu jednak prawo do jednorazowego odszkodowanie, gdyż w żaden sposób nie przyczynił się on do powstania wypadku.

Więcej Gazeta Prawna.