Zagraniczny wydatek daje prawo do ulgi…

Rzeczpospolita , autor: Anna Grabowska , oprac.: GR

wrz 19, 2007


Jeżeli wydatek jest przedmiotem ulgi podatkowej w jednym państwie Wspólnoty, powinien nim być także wtedy, gdy został poniesiony w innym kraju UE

Taki wniosek płynie z wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 11 września.

Choć dotyczy on Niemiec, może okazać się brzemienny w skutki także dla Polski. W naszych przepisach j est co najmniej kilka rozwiązań, które wydatki ponoszone za granicą z podatkowego punktu widzenia traktują gorzej niż krajowe.

Niedozwolone różnicowanie

– Państwo członkowskie nie może odmówić prawa do ulgi w podatku dochodowym osobom, które płacą czesne za naukę w innym kraju Wspólnoty. Przepisy generalnie zakazujące takiej preferencji są sprzeczne z prawem wspólnotowym – orzekł ETS w sprawie przeciwko Republice Federalnej Niemiec (sygn. C-76/05).

Chodziło o małżonków Schwarz, którym niemieckie władze skarbowe odmówiły prawa do ulgi z tytułu czesnego zapłaconego przez nich za naukę dwojga dzieci w prywatnej szkole w Szkocji. Powołały się na krajowe przepisy które przewidują ulgę w podatku dochodowym (w wysokości 30 proc. kwoty netto wydatków poniesionych na cele związane z kształceniem dzieci), ale tylko wtedy gdy szkoła spełnia wa -runki wymagane dla prywatnej szkoły w Niemczech. Nie mają zastosowania do czesnego płaconego za naukę w szkołach z innych państw UE.

Zdaniem ETS różnicowanie wydatków zależnie od miejsca położenia instytucji, na rzecz której są ponoszone, narusza albo zasadę swobody świadczenia usług (gdy w grę wchodzi podmiot finansowany ze środków prywatnych), albo swobodnego przemieszczania się obywateli (jeżeli wpłaty trafiają do instytucji państwowej).

… Więcej Rzeczpospolita