Niepobrana przez pracownika pensja też jest kosztem dla…

Rzeczpospolita , autor: Anna Koleśnik , oprac.: GR

wrz 20, 2007


Przedsiębiorcy mają niekiedy problem, co należy przez to rozumieć.

– Pracownik przebywał jakiś czas na urlopie bezpłatnym i nie powrócił po jego zakończeniu do pracy (porzucenie pracy). Za kilka dni miesiąca poprzedzającego urlop bezpłatny naliczone zostało należne wynagrodzenie, jednak pracownik nie zgłosił się po nie (wypłata w kasie firmy). Nie mamy z nim żadnego kontaktu ani możliwości przekazania tych pieniędzy. Jednocześnie ma on nierozliczoną zaliczkę na poczet wynagrodzeń. Czy w tej sytuacji można dokonać potrącenia i uznać, ze wynagrodzenie zostało wypłacone, co pozwoliłoby je zaliczyć do kosztów (prowadzimy podatkową księgę przychodów i rozchodów). Jeżeli taka operacja byłaby możliwa, to jak ją udokumentować i pod jaką datą zaksięgować – pyta czytelnik PR.

Nie są kosztem uzyskania przychodu pracodawcy niewypłacone, niedokonane lub niepostawione do dyspozycji wypłaty wynagrodzeń ze stosunku pracy. A contrario, wynagrodzenia wypłacone, wypłaty dokonane lub postawione do dyspozycji są takim kosztem. Tak wynika z art. 23 ust 1 pkt 55 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (updof). Tak samo reguluje to art. 16 ust. 1 pkt 57 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (updop). Określenie niewypłacone wypłacone nie budzi większych wątpliwości. A co należy rozumieć przez dokonane wypłaty lub postawione do dyspozycji pracownika Ustawodawca tego nie sprecyzował.

Wypłata przelewem

Gdy pensja jest wypłacana bezgotówkowo, zapłata wynagrodzenia następuje dopiero z chwilą uznania rachunku bankowego pracownika. Zdaniem autorów Leksykonu kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych” (Oddk,”Gdańsk 2007; s. 160), gdyby przepis odnosił się wyłącznie do zapłaconych świadczeń, podatnik mógłby zaliczyć wynagrodzenia pracowników do kosztów podatkowych tylko wówczas, gdyby miał potwierdzenie, że w danym miesiącu wypłata wpłynęła na konto pracownika. Sprawdzenie tego, gdy firma zatrudnia np. 1000 osób, jest praktycznie niewykonalne. Dlatego można przypuszczać, że wolą ustawodawcy było, aby samo dokonanie przelewu – obciążenie rachunku bankowego pracodawcy – wystarczy, by mógł on zaliczyć wydatek do kosztów podatkowych.

Tak też interpretują przepis organy podatkowe. Przykładowo w piśmie Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z 5 lutego 2007 r. (1472/ROP1/423-32/07/RM) czytamy: Dla celów podatkowych wystarczające jest działanie wnioskodawcy polegające na złożeniu odpowiedniej dyspozycji, poleceniu przelewu środków z jego rachunku bankowego na rachunek bankowy pracownika. Art 16 ust 1 pkt 57 updop uzależnia zaliczenie wynagrodzeń pracowników od wypłaty, dokonania lub też postawienia do dyspozycji wypłat, nie uzależnia natomiast możliwości zaliczenia wynagrodzenia do kosztów uzyskania przychodów od momentu wpływu tego wynagrodzenia na rachunek bankowy pracownika. Zatem jeżeli spółka składa bankowi dyspozycje przelewu wynagrodzeń na rzecz pracowników w grudniu, wynagrodzenia schodzą z rachunku bankowego spółki w grudniu i trafiają na rachunki bankowe pracowników w styczniu, nie ma przeszkód, aby zaliczyć te wynagrodzenia do kosztów grudnia, nawet jeżeli docierają na rachunek bankowy pracownika w styczniu”. Takie samo stanowisko zajął Pierwszy Urząd Skarbowy w Rzeszowie w piśmie z 6 kwietnia 2006 r. (I US.VII/423/ 412/2/06).

Więcej Rzeczpospolita.