Zakłady pracy chronionej i zakłady aktywności zawodowej nie są zwolnione ani z opłat za dozór techniczny, ani za transportowy dozór techniczny – twierdzi Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Stanowisko takie wyraził w piśmie pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych.

Zgodnie z wcześniejszą opinią z 25 marca 2003 roku podmioty te były zwolnione z tych opłat. Resort powoływał się wtedy na art. 31 ust. 1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej, według którego przedsiębiorcy prowadzący zakłady pracy chronionej i aktywności zawodowej są zwolnieni ze wszystkich opłat z wyjątkiem opłaty skarbowej i opłat o charakterze sankcyjnym. Zmiana stanowiska wynika m.in. z orzeczenia Sądu Najwyższego z 30 czerwca 2005 r. SN twierdził w nim, że opłaty, z których zwolnione są zakłady pracy chronionej, mają charakter niepodatkowych należności budżetowych, a więc należności publicznoprawnych. Tymczasem opłaty za dozór techniczny mają charakter cywilnoprawny wynikający z umów o świadczenie usług, których nie obejmuje zwolnienie.

Dziennik.

Zobacz więcej Ważne informacje : Stanowisko BON – wersja pdf.