Czy urodzonym po 1948 roku przysługuje emerytura po rencie wypadkowej

Urodziłem się w 1949 r. Od 1999 r. pobieram przyznaną na stałe rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy. Posiadam ponad 25-letni staż pracy. Czy w związku z tym, że mam przyznaną rentę wypadkową, będę mógł w przyszłości – po ukończeniu 60 lat – ubiegać się o wcześniejszą emeryturę.

Przepis ustawy o emeryturach i rentach z FUS dający 16 możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę mężczyźnie uprawnionemu do renty wypadkowej, który ma 25-letni staż pracy, adresowany jest wyłącznie do osób urodzonych przed 1 stycznia 1949 r. Pan urodził się w 1949 roku i dlatego, mimo że jest pan uprawniony do renty, posiada 25-letni staż emerytalny nie będzie pan mógł skorzystać z omawianej emerytury.

Podstawa prawna

Art. 31 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tj. Dz.U. z 2004 r. nr 39, poz. 353 z późn. zm.).

Czy możliwa wcześniejsza emerytura w 2012 roku

Urodziłem się w 1952 r. Na dzień 1 stycznia 1999 r. udowodniłem 27-letni staż pracy, w tym ponad 20-letni okres pracy w szczególnych warunkach jako kierowca samochodu ciężarowego (praca z wykazu A). Nie przystąpiłem do otwartego funduszu emerytalnego. Czy będę mógł przejść na wcześniejszą emeryturę, jeżeli do końca 2007 r. nie ukończę wieku 60 lat.

Osoby urodzone po 31 grudnia 1948 r., które na dzień Ip K 1 stycznia 1999 r. osiągnęły okres składkowy i nieskładkowy, wynoszący dla mężczyzn co najmniej 25 lat, w tym co najmniej 15 lat pracy w szczególnych warunkach, wykonywanej stale i w pełnym, wymiarze czasu pracy, mogą przejść na wcześniejsza emeryturę. Jeżeli praca w szczególnych warunkach jest wymieniona w wykazie A, wówczas mężczyzna przechodzi na wcześniejszą emeryturę po ukończeniu 60 lat, czyli w pana przypadku będzie to 2012 rok. Podkreślić trzeba, że powyższa emerytura przysługuje pod warunkiem nieprzystąpienia do otwartego funduszu emerytalnego oraz rozwiązania stosunku pracy w przypadku ubezpieczonego będącego pracownikiem.

Więcej Gazeta Prawna.