Rozliczamy opłaty notarialne, odsetki i usługi doradcze przy inwestycji…

Rzeczpospolita , autor: Arkadiusz Bakowski , oprac.: GR

wrz 24, 2007


Wydatków związanych z zakupem gruntu nie zaliczymy od razu do kosztów podatkowych. Z reguły można je odliczyć dopiero przy sprzedaży.

Spółka z o.o. kupiła grunty rolne w celach inwestycyjnych (późniejszej odsprzedaży), finansując zakup kredytem bankowym oraz pożyczką od udziałowców. Oprócz ceny nabycia gruntu oraz opłat notarialnych poniosła następujące koszty: prowizję od kredytu bankowego, podatek od czynności cywilnoprawnych z tytułu zawarcia umowy pożyczki, a przed realizacją transakcji również koszty usług doradczych, analiz i wyceny gruntów. Po nabyciu nieruchomości spółka poniesie również koszty ich odrolnienia, a samą nieruchomość potraktuje jako inwestycję w rozumieniu ustawy o rachunkowości. Jak rozliczyć te koszty dla celów podatku dochodowego oraz w księgach rachunkowych – pyta czytelnik DF.

Dla sposobu ujęcia omawianych kosztów – zarówno dla celów podatkowych, jak i księgowych – decydujące będzie to, że spółka kupiła grunt w celu czysto inwestycyjnym, tj. nie zamierza go w jakikolwiek sposób wykorzystywać do działalności operacyjnej, lecz zbyć go po jakimś czasie, realizując zysk na wzroście wartości.

SKUTKI PODATKOWE

Z art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (updop) wynika, że wydatki na nabycie” gruntu nie są kosztem uzyskania przychodów w momencie jego nabycia. Wydatki te są jednak kosztem podatkowym przy ewentualnej transakcji zbycia gruntu.

Mimo że pojęcie wydatki na nabycie” pojawia się w ustawie kilkakrotnie, ustawodawca nie sprecyzował, niestety, jak należy je rozumieć.

Więcej Rzeczpospolita.