Emerytura z urzędu…

EXPRESS ILUSTROWANY , autor: Kz , oprac.: GR

lut 27, 2007

OSOBY POBIERAJĄCE RENTĘ z urzędu przechodzą na świadczenie emerytalne bez składania wniosku wraz z uzyskaniem ustawowego . wieku, czyli 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn.

Warto wiedzieć, że:

Gdy wypłata renty z tytułu niezdolności do pracy była wstrzymana – emerytura z urzędu zostaje przyznana od dnia, od którego podjęto by wypłatę renty, nie wcześniej jednak niż od osiągnięcia wieku emerytalnego.

Osoba, której zamiast dotychczasowej renty z tytułu niezdolności do pracy przyznano z urzędu emeryturę, może pobierać ją bez względu na wysokość osiąganego przychodu z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, jak również nie ma znaczenia, czy dotychczasowe zatrudnienie jest kontynuowane.

Przyznana z urzędu emerytura nie może być niższa od pobieranej dotychczas renty z tytułu niezdolności do pracy.

W przypadku gdy osoba uprawniona jest do renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy, a nie ma okresu składkowego i nieskładkowego wynoszącego co najmniej 20 lat dla kobiety i 25 lat dla mężczyzny, emerytura przyznana z urzędu nie może być podwyższona do kwoty najniższej emerytury. Emeryturę przyznaną z urzędu ZUS oblicza od podstawy wymiaru renty. Na wniosek osoby, której przyznano to świadczenie, może być ono jednak ponownie obliczone od podstawy wymiaru składek z 10 kolejnych lat kalendarzowych wybranych z okresu ostatnich 20 lat poprzedzających rok zgłoszenia wniosku albo z dowolnie wybranych 20 lat kalendarzowych przypadających przed rokiem jego zgłoszenia. W przypadku złożenia prośby w tej sprawie do obliczenia podstawy wymiaru i wysokości emerytury przyjmuje się kwotę bazową z miesiąca zgłoszenia wniosku.

Więcej Express Ilustrowany.