Odprawę pośmiertną pracodawca dzieli między…

Gazeta Prawna , autor: Ewa Drzewiecka , oprac.: GR

wrz 26, 2007

Odprawę pośmiertną pracodawca dzieli między wszystkie uprawnione osoby

Gdy do odprawy po zmarłym pracowniku uprawniony jest tylko jeden członek rodziny, otrzyma ją w wysokości połowy kwoty wynikającej z kodeksu pracy.

W razie śmierci pracownika w czasie trwania stosunku pracy lub w czasie pobierania po jego rozwiązaniu zasiłku z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby (ale nie świadczenia rehabilitacyjnego), rodzinie przysługuje od pracodawcy odprawa pośmiertna. Jeżeli w chwili śmierci pracownik był zatrudniony u różnych pracodawców, odprawy ustala oddzielnie każdy z nich.

Odprawa pośmiertna wynosi jednomiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż dziesięć lat, trzymiesięczne wynagrodzenie – gdy był zatrudniony co najmniej

Wysokość odprawy

Wysokość odprawy uzależniona jest od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy. Do tego okresu wlicza się także okres poprzedniego zatrudnienia w razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę, a także w innych przypadkach, gdy z mocy odrębnych przepisów nowy pracodawca stał się następcą prawnym w stosunkach pracy.

Każdy pracodawca może w układzie zbiorowym pracy albo regulaminie wynagrodzeń wprowadzić bardziej korzystne niż określone w kodeksie pracy zasady przyznawania i wypłacania odpraw.

Odprawę dzieli się w częściach równych pomiędzy wszystkich uprawnionych do niej członków rodziny. Jeśli
jest do niej uprawniony tylko jeden członek rodziny, przysługuje mu odprawa w wysokości połowy odpowiedniej kwoty.

Więcej Gazeta Prawna.