Renta po wypadku

SUPER EXPRESS , autor: Joanna Bogiel-Jażdżyk , oprac.: GR

lut 7, 2007

Renta wypadkowa to świadczenie należne ubezpieczonemu, który jest niezdolny do pracy z powodu skutków wypadku w pracy bądź też z powodu choroby zawodowej. Zasady przyznawania tego świadczenia są podobne jak przy rencie z tytułu niezdolności do pracy. Różnica polega na tym, że w przypadku renty wypadkowej nie ma konieczności wykazania się odpowiednim stażem ubezpieczeniowym, czyli okresem składkowym i nieskładkowym. W przypadku tego świadczenia nie mają więc znaczenia ani wiek, ani lata pracy osoby ubiegającej się o rentę. Jednak od długości okresów składkowych i nieskładkowych zależy wysokość przyznanego świadczenia. Wysokość renty.

Renta z tytułu niezdolności do pracy spowodowana wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową wynosi: 24 proc. kwoty bazowej (kwota bazowa to obecnie 1977,20) ; po 1,3 proc. podstawy wymiaru za każdy rok okresów składkowych, po 0,7 proc. podstawy wymiaru za każdy rok okresów nieskładkowych, po 0,7 proc. podstawy wymiaru za każdy rok okresu brakującego do pełnych 25 lat okresów składkowych oraz nieskładkowych, przypadających od dnia zgłoszenia wniosku o rentę do dnia, w którym rencista ukończyłby 60 lat, tzw. staż hipotetyczny. Renty spowodowane wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową nie mogą być niższe niż: dla osoby częściowo niezdolnej do pracy – 60 proc. podstawy wymiaru renty, dla osoby całkowicie niezdolnej do pracy – 80 proc. podstawy wymiaru renty; dla osoby uprawnionej do renty szkoleniowej -100 proc. podstawy wymiaru renty. Pieniądze dla rodziny. To renta rodzinna, która przysługuje po ubezpieczonym lub renciście uprawnionym do świadczenia, który zmarł wskutek następstw wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Do tego świadczenia mają prawo: małżonek, dzieci własne, dzieci drugiego małżonka, przysposobione, przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności wnuki, rodzeństwo i inne dzieci, w tym również w ramach rodziny zastępczej, oraz rodzice. Wysokość świadczenia. Renta rodzinna przysługuje w wysokości: 85 proc. świadczenia, jakie przysługiwałoby zmarłemu, jeżeli do renty rodzinnej uprawniona jest jedna osoba, 90 proc. świadczenia, jakie przysługiwałoby zmarłemu, jeżeli do renty uprawnione są dwie osoby; 95 proc. świadczenia, jakie przysługiwałoby zmarłemu, jeżeli do renty rodzinnej uprawnione są trzy lub więcej osób. Za kwotę świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu, uważa się kwotę renty z tytułu całkowitej niezdolność do pracy. Rentę można zmniejszyć lub zawiesić. Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem lub chorobą zawodową i renty rodzinnej można zawiesić w przypadku osiągania przychodu przekraczającego 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (obecnie jest to 2464,60 zł), czyli kwoty 3204,40 zł. Osiąganie przychodu wyższego niż 70 proc., ale nieprzekraczającego 130 proc. tego wynagrodzenia, powoduje zmniejszenie renty. Zmniejszenie to jest równe kwocie, o jaką osiągany przychód przekracza 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, z tym że nie może być wyższe od kwoty maksymalnego zmniejszenia tych świadczeń, która wynosi: 413,37 zł -w przypadku renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, 310,05zł- w przypadku renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy, 351,38 zł – w przypadku renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba. Jeżeli osiągany przychód nie przekracza 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – świadczenie przysługuje w pełnej wysokości.Możesz wybraćZdarza się, że ubezpieczony ma prawo do dwóch świadczeń, czyli emerytury i renty z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Wówczas może sam zdecydować i wybrać. Okres okresowi nierówny. Okresy składkowe – lata pracy, w których były opłacane składki na ubezpieczenia społeczne, okresy służby wojskowej, przebywania na zasiłku macierzyńskim itp. Okresy nieskładkowe – to okresy braku aktywności zawodowej, za które nie była opłacana składka, np. czas przebywania na zasiłku chorobowym, nauka w szkole wyższej pod warunkiem jej ukończenia, urlop wychowawczy. należną emeryturę powiększoną o połowę renty, lub rentę powiększoną o połowę emerytury, Warunkiem prawa wyboru jest fakt nieosiągania innych przychodów. Osoba osiągająca przychód – bez względu na jego wysokość – może pobierać tylko jedno, wskazane przez siebie świadczenie, tj. rentę z tytułu niezdolności do pracy albo kto nie dostanie pieniędzy Świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego nie otrzyma poszkodowany w wypadku pracownik, jeżeli wyłączną przyczyną wypadku było naruszenie przez niego przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia, spowodowane przez niego umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Świadczenia nie przysługują również ubezpieczonemu, który, będąc pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub psychotropowych przyczynił się w znacznym stopniu do spowodowania wypadku. Regulacja ta nie dotyczy członków rodziny ubezpieczonego, którzy w takim przypadku zachowują prawo do świadczeń.emeryturę. Wybrane świadczenie może zostać zawieszone według wyżej wspomnianych zasad.