Zus daruje biznesmenowi tylko część zaległości…

Rzeczpospolita , autor: Marcin Wilczyński , oprac.: GR

wrz 28, 2007


ZUS daruje biznesmenowi tylko część zaległości


Możesz liczyć na umorzenie zaległych składek ZUS, nawet jeśli przepisy nadal nakazują ich ściąganie. Dotyczy to jednak tylko składek własnych pracodawcy, prowadzącego działalność gospodarczą

Tak wynika z orzeczeń Sądu Najwyższego z 27 marca 2007 r. (IIUK 158/06) i 3 października 2006 r. (III UK 84/06).

Ustawa umarza

Art 28 ust 2 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. DzU z 2007 r. nr 11, poz. 74 ze zm., dalej ustawa) przewiduje możliwość umorzenia w całości lub w części należności ze składek. Co do zasady warunkiem takiej decyzji jest całkowita nieściągalność tych kwot

ZUS może więc zrezygnować z nich tylko wtedy, gdy dalsze prowadzenie egzekucji jest bezcelowe lub nieopłacalne. Art. 28 ust. 3 ustawy wskazuje także szczególną sytuację. Przewiduje ona, że należności ze składek na ubezpieczenia społeczne ubezpieczonych będących równocześnie płatnikami składek wolno w uzasadnionych wypadkach umorzyć, nawet mimo braku ich całkowitej nieściągalności.

Innymi słowy także wówczas, gdy istnieje możliwość skutecznego odzyskania należności składkowych, zostaną one niekiedy umorzone.

Zważ na definicje

Aby jednak z tego skorzystać, przedsiębiorca musi uważnie sprawdzić swoją sytuację. Zgodnie z art 24 ust 2 ustawy należności z tytułu składek” obejmują (poza składkami) także odsetki za zwłokę, koszty egzekucyjne, koszty upomnienia oraz tzw. dodatkową opłatę. Każdy z tych elementów może być zatem umorzony w całości lub części.

Z kolei art. 28 ust. 3a ustawy odnosi się wyłącznie do należności ze składek na ubezpieczenie społeczne ubezpieczonych będących równocześnie płatnikami składek na te ubezpieczenia”. Ubezpieczonymi są osoby fizyczne podlegające chociaż jednemu z ubezpieczeń społecznych. Natomiast płatnikami składek są w pierwszym rzędzie pracodawcy wobec zatrudnianych pracowników (art. 4 ustawy).

Więcej Rzeczpospolita.