Jak zatrudniamy telepracowników…

Rzeczpospolita , autor: Marta Gadomska , oprac.: GR

paź 3, 2007


W zakładzie pracy chronionej już od dłuższego czasu zatrudniam telepracowników. Przepisy o telepracy mówią, że pracodawca musi zwracać telepracownikowi ryczałt za użytkowanie prywatnego komputera. Ile on wynosi ?

Czytelnik błędnie posługuje się pojęciem ryczałt. Kodeks pracy w części dotyczącej telepracy nie mówi o ryczałcie, lecz o ekwiwalencie pieniężnym za używanie do telepracy komputera, który jest własnością telepracownika. Przepisy nie określają jego wysokości. Stanowią jedynie o tym, jak go wyliczyć. Przy jego obliczaniu pracodawca bierze pod uwagę w szczególności normy zużycia sprzętu, jego udokumentowane ceny rynkowe oraz ilość wykorzystywanego materiału na potrzeby pracodawcy i jego ceny rynkowe.

Wysokość ekwiwalentu strony powinny określić w odrębnej umowie albo w wewnętrznych przepisach firmy dotyczących stosowania telepracy.

Zapłata za komputer

Zakład pracy chronionej kupuje ze środków zakładowego funduszy rehabilitacji osób niepełnosprawnych komputery, a następnie przekazuje je na własność niepełnosprawnym telepracownikom. Czy za sprzęt sfinansowany z zfron też trzeba telepracownikom wypłacać ekwiwalent

Jeżeli do wykonywania telepracy niepełnosprawni, zgodnie z zawartą odrębną umową, wykorzystują sprzęt będący ich własnością, to zpch musi pokryć koszt jego używania, wypłacając ekwiwalent. Nie ma przy rym znaczenia to, że komputery dla niepełnosprawnych sfinansowano z zfron. Gdy takiego postanowienia nie ma w umowie, pracodawca musi dostarczyć swoje komputery. Wtedy ekwiwalent nie będzie wypłacany, bo niepełnosprawny korzysta ze sprzętu dostarczonego przez pracodawcę.

A jak rozliczać Internet Czy musimy pokrywać cały koszt tej usługi, czy tylko jej część

Z przepisów wprost nie wynika obowiązek pokrywania przez pracodawcę kosztów Internetu. Zatem ustalają to strony. Zwrot kosztu tej usługi może być przedmiotem odrębnej umowy. Gdy telepracownik wykorzystuje własny sprzęt, najlepiej byłoby uwzględnić wydatki na Internet w wypłacanym ekwiwalencie. Jeżeli nie zostaną mu one zwrócone w jakiejkolwiek formie, będzie on mógł skorzystać z ulgi podatkowej.

Więcej Rzeczpospolita.