Czy przyznanie renty uzależnione jest od udowodnienia stażu…

Gazeta Prawna , autor: Aleksandra Chmielecka , oprac.: GR

paź 4, 2007


Czy przyznanie renty uzależnione jest od udowodnienia stażu pracy

Mam 32 lata i jestem bardzo chora. Wciąż łączy mnie z pracodawcą umowa o pracę. Obecnie korzystam z zasiłku chorobowego. Niewykluczone, że będę musiała starać się. o rentę z tytułu niezdolności do pracy. Jaki staż pracy muszę udowodnić, aby ZUS przyznał mi to świadczenie

Z uwagi na to, że renta z tytułu niezdolności do pracy nie jest świadczeniem socjalnym, do jej otrzymania konieczne jest spełnienie, oprócz stwierdzenia niezdolności do pracy, następujących warunków:

posiadanie w określonym wymiarze okresów składkowych i nieskładkowych (długość tych okresów zależy od wieku, w którym powstała niezdolność do pracy),

powstanie niezdolności do pracy w ściśle określonych okresach (np. w czasie ubezpieczenia z tytułu umowy o pracę) albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ich ustania. Jeżeli niezdolność do pracy powstała
w wieku powyżej 30 lat, okres składkowy i nieskładkowy wynosi co najmniej pięć lat. Wprowadzono zastrzeżenie, by wymagany pięcioletni okres przypadał w ciągu ostatniego dziesięciolecia przed
zgłoszeniem wniosku o rentę lub przed dniem powstania niezdolności do pracy. Przy ustalaniu stażu trzeba pamiętać, że okresy nieskładkowe uwzględnia się w rozmiarze nie wyższym niż jedna trzecia okresów składkowych.

Od obowiązku spełnienia warunku co do wymiaru okresów składkowych i nieskładkowychwyjątkiem. Z uwagi na to, że nie opisała pani dokładnie swojej sytuacji, trzeba wyjaśnić, że spełnienie tego warunku nie jest wymagane od ubezpieczonego, którego niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem ^ w drodze do pracy lub z pracy.

Aby uznać zdarzenie za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, musi ono spełniać określone cechy. Musi być:

nagłe,

wywołane przyczyną zewnętrzną,

nastąpić w drodze do lub z miejsca wykonywania zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego (za drogę do pracy lub z pracy uważa się oprócz drogi z domu do pracy lub z pracy do domu również drogę do miejsca lub z miejsca: innego zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego, zwykłego wykonywania funkcji lub zadań zawodowych albo społecznych, zwykłego spożywania posiłków, odbywania nauki lub studiów), droga musi być najkrótsza i nieprzerwana (uważa się, że wypadek nastąpił w drodze do pracy lub z pracy, mimo że droga została przerwana, jeżeli przerwa była życiowo uzasadniona i jej czas nie przekraczał granic potrzeby, a także wówczas, gdy droga, nie będąc drogą najkrótszą, była dla ubezpieczonego, ze względów komunikacyjnych, najdogodniejsza).. Kolejne odstępstwo od zasady udokumentowania określonej długości okresów składkowych i nieskładkowych stanowi regulacja, że warunek ten uważa się za spełniony, mimo że ubezpieczony nie osiągnął wymaganego dla grupy wiekowej okresu składkowego i nieskładkowego, jeżeli ubezpieczony został zgłoszony do ubezpieczenia przed osiągnięciem 18 lat albo w ciągu sześciu miesięcy po ukończeniu nauki w szkole ponadpodstawowej lub w szkole wyższej oraz do dnia powstania niezdolności do pracy posiadał okresy składkowe i nieskładkowe bez przerwy lub z przerwami nieprzekraczającymi sześciu miesięcy. Renta przysługuje zatem ubezpieczonemu nawet wówczas, gdy udokumentuje jedynie kilkumiesięczny okres składkowy i nieskładkowy.

Więcej Gazeta Prawna.