Spółka cywilna nadal może być rolnikiem ryczałtowym…

Rzeczpospolita , autor: Anna Kolesnik , oprac.: GR

paź 4, 2007


Tylko osoba fizyczna może być rolnikiem ryczałtowym. Tak niektóre organy podatkowe interpretują przepisy nowej ustawy o VAT. Czy jest to zgodne z prawem unijnym

Takie pytanie zadał nam jeden z czytelników.

Jak należy rozumieć pojęcie rolnik zawarte w definicji rolnika ryczałtowego, o której mowa w art. 2 pkt 19 ustawy o VAT W poprzednim stanie prawnym obowiązującym przed 1 maja 2004 r. rolnikiem ryczałtowym był podatnik, natomiast od 1 maja 2004 r. rolnikiem ryczałtowym jest rolnik. Ustawodawca nie określa, kim jest rolnik. Zgodnie z definicją zawartą w art. 25 VI dyrektywy rolnikiem jest podatnik. Czy zatem rolnikiem ryczałtowym może być nadal np. spółka cywilna – pyta czytelnik DF.

Pytanie jest istotne, bo jako rolnik ryczałtowy spółka mogłaby korzystać ze specjalnego zwolnienia z VAT i prawa do otrzymywania od kontrahentów zryczałtowanego zwrotu podatku z faktur VAT RR. Przyjrzyjmy się przepisom.

Jak było wcześniej

W świetle art. 4 pkt 16 starej ustawy o VAT z 1993 r. pod pojęciem rolnika ryczałtowego należało rozumieć podatnika korzystającego ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 7 tej ustawy. Ten z kolei przepis zwalniał z VAT sprzedaż produktów rolnych, z wyjątkiem importu, dokonywaną przez rolnika ryczałtowego, z wyjątkiem podatników obowiązanych na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych”.

Ponieważ za podatnika – podobnie jak obecnie – uważało się osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (np. spółki osobowe -prawa handlowego i spółką cywilną), spółka cywilna nieprowadząca ksiąg rachunkowych, jako podatnik, niewątpliwie mogła mieć status rolnika ryczałtowego – jeśli sprzedawała produkty rolne pochodzące z własnego gospodarstwa i zdecydowała się korzystać ze zwolnienia z VAT z tego tytułu.

Więcej Rzeczpospolita.