Przedsiębiorca, który sprzedaje własną wierzytelność, nie świadczy usługi. Mozę ją jednak wykonać nabywca

W DF z 13 sierpnia br. ukazał się artykuł Andrzeja Malca Zbycie wierzytelności własnych to usługa zwolniona z VAT, a więc PCC nie podlega”. Pokazuje on kontrowersje związane z opodatkowaniem cesji wierzytelności. Wymaga jednak pewnego uzupełnienia.

Jak słusznie zauważył autor artykułu, teza wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 3 kwietnia br. (I SA/Wr 89/07), że sprzedaż wierzytelności własnych nie jest ani dostawą towarów, ani świadczeniem usługi, wobec czego nie podlega VAT -wzbudza wątpliwości.

Istotnie stwierdzenie w opinii Urzędu Statystycznego w Łodzi z 31 sierpnia 2004 r. (OK. 5672/KU–174/20-1057/2004), że sprzedaż wierzytelności własnych oraz przeniesienie prawa własności wierzytelności własnych na podmioty trzecie nie jest usługą w rozumieniu PKWiU”, nie przesądza jeszcze, że nie jest to usługa w rozumieniu ustawy o VAT niepodlegająca opodatkowaniu.

Nie ma w PKWiU, ale może podlegać VAT

Art. 8 ust. 3 ustawy o VAT mówi, że usługi wymienione w klasyfikacjach statystycznych są identyfikowane za ich pomocą. Zatem usługi niesklasyfikowane statystycznie są identyfikowane bez posługiwania się klasyfikacją i podlegają opodatkowaniu, o ile są spełnione warunki określone w art. 15 ustawy o VAT.

Z reguły nie korzystają one na podstawie ustawy ze zwolnień przedmiotowych lub obniżonych stawek.

Prawdą jest także i to, że dyrektywa 2006/112/WE Rady z 28 listopada 2006 r. nie odwołuje się do żadnych klasyfikacji statystycznych oraz jej przepisy mają pierwszeństwo przed ustawodawstwem krajowym.

Więcej Rzeczpospolita.