Jak otrzymać zapomogę, zdobyć stypendium…

Gazeta Prawna , autor: Autor Nieznany , oprac.: GR

paź 5, 2007


Stypendia socjalne


Przyznawane są studentom w trudnej sytuacji materialnej. Wysokość dochodu uprawniającego do starania się o nie ustala rektor w porozumieniu ze studentami. Kwota ta jednak nie może być niższa niż 351 zł na osobę oraz nie może być wyższa niż 572 zł netto, czyli po odliczeniu podatku i składek na ubezpieczenie społeczne. Każdy student ubiegający się o stypendium socjalne, którego miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 351 zł, ma zatem prawo do otrzymania stypendium socjalnego, a także mieszkaniowego czy na wyżywienie.

Taką pomoc student może otrzymywać przez cały okres studiów, również na pierwszym roku. Przyznawana jest ona na semestr albo rok akademicki, o czym decyduje uczelnia, a wypłacana co miesiąc przez dziesięć miesięcy. Studentowi, który po skończeniu jednego kierunku kontynuuje naukę na drugim, nie przysługują stypendia socjalne, na wyżywienie i mieszkaniowe, z wyjątkiem sytuacji, gdy po skończeniu studiów pierwszego stopnia kontynuuje naukę na studiach magisterskich.

Stypendia i zapomogi są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych. Poza stypendium socjalnym, student może starać się jeszcze o inne formy wsparcia, pod warunkiem że spełnia określone kryteria.

Dla niepełnosprawnych

Te specjalne stypendia przysługują z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu (np. orzeczenia o niepełnosprawności z ZUS). Świadczenie jest przyznawane na wniosek studenta. Jeśli osoba niepełnosprawna studiuje na kilku kierunkach, stypendium może otrzymać na każdym z nich.

Na wyżywienie

Takie stypendium mogą otrzymać osoby będące w trudnej sytuacji materialnej na podobnych zasadach jak socjalne. Z tym że szczegółowe wymagania określają uczelnie.

Więcej Gazeta Prawna.