Wliczane czy niewliezane do czasu pracy…

DZIENNIK , autor: Marzena Jurczewska , oprac.: GR

paź 8, 2007


Pracownikom przysługują przerwy wpracy wliczane do czasu pracy.

Przerwa wliczana do czasu pracy (15-minutowa, na szkolenia BHP, na karmienie, dla młodocianych i osób niepełnosprawnych oraz dla zatrudnionych w warunkach szkodliwych) tym różni się od przerwy niewliczanej do czasu pracy, że za czas jej trwania przysługuje wynagrodzenie i nie powoduje ona wydłużenia dobowego czasu pracy.

Do przerwy w pracy trwającej co najmniej 15 minut (na odpoczynek lub spożycie posiłku) ma prawo pracownik, którego dobowy wymiar czasu pracy wynosi co najmniej 6 godzin. Określenie, że przerwa ma trwać co najmniej 15 minut, oznacza, że pracodawca może np. wydłużyć przerwę albo wprowadzić dwie przerwy 15-minutowe. Przepisy kodeksu pracy nie przewidują obowiązku wprowadzenia drugiej przerwy, gdy praca jest świadczona w wymiarze 12 – godzinnym lub wyższym.

Pracodawca ma obowiązek zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie BHP przed dopuszczeniem go do pracy, powinien też prowadzić okresowe szkolenia.

Szkolenia BHP odbywają się w czasie pracy i na koszt pracodawcy, a czas szkoleń należy potraktować jako przerwy w pracy zaliczane do czasu pracy (zob. wyrok SN z 25 stycznia 2005 r., sygn. akt IPK144/04). Pracownicy, którzy co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy spędzają przy komputerze, mają prawo do co najmniej 5 minut przerwy po każdej godzinie pracy.

Jeżeli pracownica, która pracuje nie mniej niż 4 godziny dziennie, karmi piersią jedno dziecko, może skorzystać z dwóch półgodzinnych przerw w pracy wliczanych do jej czasu. Karmienie więcej niż jednego dziecka daje jej prawo do dwóch przerw po 45 minut. Prawo do dwóch przerw przysługuje tym pracownicom, których czas pracy w ciągu dnia wynosi więcej niż 6 godzin.

Więcej Dziennik.