Interpretacje prawne…

Rzeczpospolita , autor: . Jaga , oprac.: GR

paź 8, 2007


KTO I KIEDY MOŻE SKŁADAĆ WNIOSEK O ZWROT VAT

Osoba, która poniosła wydatki na zakup materiałów budowlanych, zanim uzyskała tytuł prawny do budowanego lokalu, może złożyć wniosek o zwrot części tych wydatków, gdy tylko ten tytuł uzyska. W maju 2006 r. podatnik podpisał umowę przedwstępną ze spółdzielnią mieszkaniową na wybudowanie lokalu mieszkalnego. W umowie ustalono, że podpisanie ostatecznej umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu nastąpi w październiku/listopadzie 2006 r. Tak się też stało. Jeszcze w listopadzie 2006 podatnik wystąpił do Urzędu Skarbowego w Pile z pytaniem, czy wydatki z tytułu zakupu materiałów budowlanych poniesione po podpisaniu umowy przedwstępnej, ale przed podpisaniem umowy ostatecznej, może ująć we wniosku o zwrot części podatku VAT.

Urząd w ogóle odmówił mu prawa do zwrotu za ten okres, argumentując, że dokonując zakupu materiałów budowlanych, podatnik nie posiadał tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego. W umowie przedwstępnej nie było bowiem klauzuli, że spółdzielnia zobowiązuje się udostępnić podatnikowi lokal po wybudowaniu, a przed ustanowieniem prawa własności. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Ośrodek Zamiejscowy w Pile nie zgodził się ze stanowiskiem urzędu. Przypomniał, że zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym reguluje ustawa z 29 sierpnia 2005 r. (DzU nr 177, poz. 1468 z późn. zm.). Dotyczy on wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych, które do 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane 7-proc. stawką podatku od towarów i usług, a od 1 maja 2004 r. są opodatkowane stawką podstawową 22 proc. Wydatki muszą być udokumentowane fakturami wystawionymi od 1 maja 2004 r. do 31 grudnia 2007 r. Zwrot przysługuje pod warunkiem, że osoba fizyczna posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w rozumieniu ustawy -Prawo budowlane, pozwolenie na budowę albo tytuł prawny do lokalu czy budynku. Jednak dyrektor izby skarbowej stwierdził, że jedno z tych praw trzeba posiadać w momencie występowania z wnioskiem o zwrot, a nie w momencie dokonywania zakupów. Zatem w rozpatrywanej sprawie podatnikowi przysługuje prawo do zwrotu, gdyż w momencie składania wniosku posiadał już tytuł prawny do lokalu, którego dotyczyły poczynione wydatki (Pl-D/415-0005/07).

Więcej Rzeczpospolita.