Jak prawidłowo sporządzić pismo procesowe…

Gazeta Prawna , autor: Małgorzata Piasecka-Sobkiewicz , oprac.: GR

paź 9, 2007


Jak prawidłowo sporządzić pismo procesowe


Przy sporządzaniu pozwu szczególną wagę należy zwrócić na zawarta w nim żądanie i określenie wartości sporu. Od niej zależy właściwość sądu i wysokość kosztów sądowych, Nieprawidłowe oznaczenie strony pozwanej lub wniesienie opłat sądowych, a takie sporządzenie pozwu przez stronę, gdy istnieje przymus adwokacki, skutkuje zwrotem pisma procesowego.

Wniesienie do sądu pozwu jest konieczne, by wszczęte zostało postępowanie procesowe. Do wszczęcia postępowania nieprocesowego, zabezpieczającego, egzekucyjnego lub o uznanie orzeczenia sądu zagranicznego konieczne jest wniesienie wniosku. Pozwany ma prawo wnieść odpowiedź na pozew, a w niektórych sprawach ciąży na nim taki obowiązek.

Przepisy szczegółowe wymagają, aby w pewnych sprawach pozew, odpowiedź na pozew lub inne pisma procesowe były sporządzone na urzędowym formularzu. Na przykład na urzędowym formularzu ma obowiązek wnieść pozew powód, który jest usługodawcą lub sprzedawcą i dochodzi roszczeń wynikających z umów o: świadczenie usług pocztowych i telekomunikacyjnych, przewóz osób i bagażu w komunikacji masowej,, dostarczanie energii elektrycznej, gazu i oleju opałowego, dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości oraz dostarczanie energii cieplnej.

Co musi zawierać pozew

Tak jak w każdym piśmie procesowym w pozwie należy oznaczyć:

sąd, do którego jest skierowany. Nie wystarczy jedynie wskazać rodzaj sądu – na przykład: rejonowy bądź okręgowy, trzeba także podać wydział sądu, w którym sprawa zostanie rozpoznana (np. wydział cywilny). W dużych sądach działa zazwyczaj kilka wydziałów cywilnych, które specjalizują się w prowadzeniu określonej grupy spraw. Wówczas należy określić numer wydziału – na przykład podając: drugi wydział cywilny- albo wskazać jego specjalizację, na przykład: . sąd gospodarczy albo sąd rodzinny. Podaje się też siedzibę sądu. Gdyby zaś poszczególne wydziały sądu miały różne adresy, to wówczas w pozwie należy wskazać siedzibę tego wydziału, do którego zostaje on przekazany. Takie różne adresy występują na przykład przy kierowaniu pozwów do poszczególnych wydziałów sądów warszawskich,
strony (podając ich imiona, nazwiska albo nazwę). Pozew jest pierwszym pismem złożonym w sądzie w danej sprawie i dlatego dodatkowo jeszcze trzeba podać w nim adresy lub siedziby stron, a także przedstawicieli ustawowych i pełnomocników,

pełnomocników i przedstawicieli ustawowych stron (jeżeli występują w procesie). Pełnomocnika wskazuje się w pozwie wówczas, gdy strona nie ma zdolności procesowej. Podaje się jego imię i nazwisko oraz adres. Jeżeli pozew wnosi pełnomocnik, to powinien do niego dołączyć pełnomocnictwo. Pełnomocnik musi złożyć je w oryginale lub w uwierzytelnionym odpisie,

rodzaj pisma (należy je zatytułować, np. pozew o zapłatę).

Więcej Gazeta Prawna.