Ekwiwalent za urlop dla niepełnoetatowca i pracownika…

Gazeta Prawna , autor: Dorota Twardo , oprac.: GR

paź 11, 2007


Obliczając ekwiwalent za urlop wypoczynkowy dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy oraz pracowników niepełnosprawnych należy mieć na uwadze konieczność modyfikacji ogólnych zasad ustalania jego wysokości. Modyfikacje te dotyczą wymiaru czasu pracy i dobowej normy czasu pracy pracowników.

Przy bezpośrednim zastosowaniu ogólnych zasad ustalania wysokości ekwiwalentu za urlop, bez wzięcia pod uwagę wymiaru etatu i dobowej normy czasu pracy, pracownik niepełnoetatowy i niepełnosprawny może otrzymać ekwiwalent w zaniżonej wysokości.

Ogólna metoda obliczania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop oparta jest na stosowaniu współczynnika odpowiadającego przeciętnej liczbie dni roboczych w miesiącu, przy założeniu, że praca wykonywana jest w pełnym wymiarze czasu, a więc po osiem godzin dziennie. Także zasada dzielenia ekwiwalentu za jeden dzień urlopu przez osiem koresponduje z regulacją przyjętą w kodeksie pracy, z której wynika, iż dzień urlopu odpowiada ośmiu godzinom pracy.

Przy obliczaniu ekwiwalentu za urlop osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy współczynnik ekwiwalentowy ulega proporcjonalnemu pomniejszeniu w stosunku do etatu (stanowisko departamentu prawa pracy Ministerstwa Gospodarki i Pracy z maja 2004 r., sygn. PP 111/79 – 338/JR/04).

Oznacza to, że dla pracownika zatrudnionego na 1/2 etatu przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy powinno się zastosować współczynnik

5 KROKÓW JAK OBLICZYĆ EKWIWALENT ZA URLOP

1 Ustalenie podstawy ekwiwalentu składniki wynagrodzenia określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości uwzględniamy w wysokości należnej w miesiącu nabycia prawa do ekwiwalentu, zmienne składniki za okresy jednomiesięczne przyjmujemy w średniej wysokości z trzech ostatnich miesięcy, a przysługujące za okresy dłuższe niż 1 miesiąc, w średniej wysokości z ostatnich 12 miesięcy

2 Określenie współczynnika urlopowego od liczby dni w danym roku kalendarzowym odejmujemy łączną liczbę przypadających w danym roku niedziel i świąt oraz dni wolnych od pracy wynikających z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, a otrzymany wynik dzielimy przez 12

3 Obliczenie ekwiwalentu za 1 dzień urlop podstawę ekwiwalentową dzielimy przez wcześniej ustalony współczynnik

4Obliczenie ekwiwalentu za 1 godzinę urlopu otrzymaną stawkę dzienną dzielimy przez liczbę osiem, która wyraża dzienną normę czasu pracy

5 Wyliczenie wysokości należnego ekwiwalentu za urlop otrzymaną stawkę godzinową mnożymy przez liczbę godzin niewykorzystanego urlopu wynoszący 1/2 współczynnika przyjętego dla pełnego wymiaru czasu pracy.

… Więcej Gazeta Prawna