Kiedy odwołany członek zarządu odpowiada za podatek spółki…

Rzeczpospolita , autor: Agnieszka Syczewska , oprac.: GR

paź 11, 2007


Członek zarządu spółki ponosi odpowiedzialność jedynie za te zobowiązania podatkowe, które skonkretyzowały się w okresie pełnienia przez niego funkcji

Tak wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z 29 sierpnia br. (I SA/ Bk 259/07).

Naczelnik urzędu skarbowego orzekł o odpowiedzialności członka zarządu za zaległości podatkowe spółki z tytułu VAT i podatku dochodowego od osób fizycznych za wrzesień 2001 r. pobranego a niewpłaconego przez spółkę.

W odwołaniu zarzucono tej decyzji naruszenie przepisów poprzez przyjęcie, że odpowiedzialność za zobowiązanie w podatku VAT i dochodowym za wrzesień ponosi członek zarządu odwołany 30 września. Izba skarbowa uznała ten argument za bezzasadny, utrzymała wmocy decyzję oraz przyjęła, że zobowiązanie w podatku VAT powsta-je z dniem zaistnienia zdarzenia, z którym ustawa podatkowa wiąże jego powstanie. A ponieważ spółka wykonywała czynności podlegające VAT we wrześniu, obowiązek podatkowy powstał w tym miesiącu.

WSA uchylił zaskarżoną decyzję. Stwierdził,żeosposobiepowstaniazo-bowiązania podatkowego przesądza konstrukcja prawna danego podatku, a odpowiedzialność członka zarządu za zobowiązania podatkowe dotyczy jedynie tych zobowiązań, które skonkretyzowały się w,okresie pełnienia przez niego funkcji (art 115 w związku z art 5 ordynacji podatkowej).

… Więcej Rzeczpospolita