Składki zdrowotne od menedżerów z rad nadzorczych…

Rzeczpospolita , autor: Michał Jakubowski , oprac.: GR

paź 12, 2007


Od 1 października członkowie rad nadzorczych podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, jeśli mają w Polsce miejsce zamieszkania

Do końca września br. trzeba było za nich odprowadzać składki zdrowotne, jeśli pobierali świadczenie pieniężne za pełnienie funkcji. Taką m.in. zmianę wprowadza nowelizacja z 24 sierpnia ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (DzLI nr 166, poz. 1172). Znaczy to, że teraz członkowie rad opłacają te składki, nawet jeśli nie otrzymują świadczeń pieniężnych za zasiadanie w tym organie. Z kręgu ubezpieczonych zostali jednak wykluczeni ci z nich, którzy nie mają miejsea zamieszkania w Polsce, w tym mieszkający w którymś z krajów unijnych Należy je rozumieć – zgodnie z art. 25 kodeksu cywilnego – jako miejscowość, w której osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu.

Przykład 1

Pan Peter jest od 2 stycznia br. członkiem rady nadzorczej w warszawskiej spółce z o.o., za co dostawał sute wynagrodzenie. Na stale mieszka w Berlinie. Od 2 stycznia do końca września podlega! z tego tytułu ubezpieczeniu zdrowotnemu. Od 1 października został z niego wyłączony, bo nie ma miejsca zamieszkania w Polsce. Spółka powinna więc go wyrejestrować z ubezpieczenia zdrowotnego.

Przykład 2

Pan Łukasz mieszka w Warszawie od 7 maja br. Zasiada społecznie w radzie nadzorczej spółdzielni, nie otrzymując za to ani grosza. Do końca września nie podlegał ubezpieczeniu zdrowotnemu jako członek rady, bo nie dostawał świadczenia pieniężnego za piastowanie funkcji. Od 1 października jest objęty obowiązkowo tym ubezpieczeniem. A to dlatego że ma miejsce zamieszkania w naszym kraju.

KIEDY W UBEZPIECZENIU

Obowiązek ubezpieczenia istnieje od dnia powołania do zaprzestania pełnienia funkcji. Dotyczy to zarówno rad nadzorczych w spółkach prawa handlowego (np. spółka z o.o., spółka akcyjna), jak i w spółdzielniach, przedsiębiorstwach państwowych oraz innych podmiotach, gdzie taki organ występuje. Ubezpieczeniu nie podlegają jednak członkowie innych organów o zbliżonych kompetencjach, np. komisji rewizyjnej w spółce z o.o, rady osiedla czy też rady fundacji.

Przez powołanie rozumiemy czynności organów statutowych, skutkujące uzyskaniem przez daną osobę statusu członka rady nadzorczej w konkretnym podmiocie. Przykładowo w spółce z o.o. członka rady powołają wspólnicy w uchwale, chyba że umowa spółki wprowadza odrębne zasady, a w spółdzielni – walne zgromadzenie, zebranie przedstawicieli lub zebranie grup członkowskich, w zależności od postanowień statutu.

Więcej Rzeczpospolita.